Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 37

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.10.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на общински паркинги за управление на ОП “Общински жилища и имоти“. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът в от предходното заседание/

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Ромска фондация „Искра“ гр. Шумен върху общински имот на основание чл. 39 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът в от предходното заседание/

3. Питане относно неправомерно поставяне на скоби на автомобили в района на „Синя зона“, както и неиздаване на касови бележки на потребителите от апаратите, с които те се таксуват за престоя им. Докл.:Общ.съветници от група „ЗА ШУМЕН“

  • 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 5. Обсъждане от Общински съвет Шумен на т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.: Б.Беджев–председател на ОбС
  • 6. Приемане Вътрешни правила на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Шумен.
Докл.: Д. Недева – общ. съветник
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Определяне на комисия във връзка с дейността на правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него. Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник

Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

11. Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

12. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Предоставяне на стая на II ет. в къща „Д-р Верби“, ул. „Цар Освободител“ №156 на РЕКИЦ „Читалища“. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Изпълнение на решение № 810 по протокол №34 от 28.06.2018г. на ОбС Шумен. Докл.:Пл.Петков,В.Велев,В.Христов–общ.съветници

Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300, заедно с построената в него сграда с идентификатор 83510.659.300.3 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.660.673 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Учредяване право на строеж чрез търг на 7 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Учредяване право на строеж чрез търг на 14 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.493.1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.493 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 83510.666.215.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.215 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС /бивш Тежък полк/. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Отстраняване на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен, в изпълнение на решение № 570/протокол № 24 от 28.09.2017г. на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на участък на деривация „Тича“ от помпена станция „1300“ до напорен водоем „13000“. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на магистрален водопровод от напорен водоем „13000“ в имот с идентификатор 83510.682.135 по кадастралната карта на гр.Шумен“ до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен на бул. „Ришки проход“. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на водопровод по ул. „Ивайло“ от строителните граници на населеното място до имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 835100.377.2, м. „Дремжа“, по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.53.1, м. „Беш тепе“, по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН – СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод до УПИ VІІ -„Жилищно строителство“ в кв. 643а по плана на гр. Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content