Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 48

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.07.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
  • 1. Питане относно незаконни постройки в кв. Еверест и кв. Бялата пръст.
Докл.:Д.Станчев-общ.съветник

2. Питане относно осветление на улица Васил Априлов №72. Докл.:Б.Йовчева–общ.съветник

  • 3. Питане относно обезопасяване на недостроената сграда, намираща се в центъра на Шумен до сградата на пощата.
Докл.:Б.Йовчева–общ.съветник
Докл.:Б.Йовчева–общ.съветник

5. Питане относно ползване на общински нежилищен имот – обект „Сладкарница“ в сградата на Младежки дом – гр. Шумен. Докл.:Л.Петрова–общ.съветник

6. Питане относно рискове за изпълнение на проектите във водния сектор за община Шумен. Докл.:Ив.Йонков–общ.съветник

7. Питане относно извършвани адресни регистрации през 2018 г. и до 27 април 2019 г. Докл.:Ив.Йонков–общ.съветник

8. Питане относно ръководство и финансиране на екипите, ръководили европейски проекти през периода 2015-2019 г. Докл.:В.Венков–общ.съветник

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета с Решение № 919 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 346 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 424 от 30.03.2017 г., изм. с Решение № 1064 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен, изм. с Решение № 92 от 31.05.2019 г. на Административен съд Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен, приета с Решение № 203 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г., изм. и доп. с Решение № 1090 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Проект за допълнение на Статут на символите, почетните знаци и звания на община Шумен. Докл.:В.Пенчев–общ.съветник

12. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

13. Ново обсъждане от Общински съвет Шумен на решение № 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. относно финансиране на сдружение „Скаутски клуб „Мадарски конник“. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

Докл.: Л. Христов – кмет

15. Разрешително за водовземане от повърхностни води за осъществяване на инвестиционно намерение на Община Шумен за изпълнение на „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2019г. към 30.06.2019 г. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Дарение на Мюсюлманско изповедание гр. София на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69924.501.375 по кадастралната карта на с. Струйно с площ 645 кв.м. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Дарение на община Шумен на поземлен имот с идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ под отреждане за улица. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен, мандат 2020-2023 г. Докл.:Д.Русева–общ.съветник

Докл.: Л. Христов – кмет

21. Продажба чрез търг на 10 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местностите „Под манастира“, „Смесе“ и „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на с. Дибич, общ. Шумен, местностите „Татарски места“ и „Нов екарисаж“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба на вещи – собственост на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Учредяване на право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.661.327 по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Отдаване под наем чрез търг на част от имот – публична общинска собственост за предоставяне на платежни услуги за удобство и улеснение на гражданите и фирмите при плащане на задължения. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

27. Провеждане на процедура по отдаване под наем на обект „Ученическа закусвалня“ в сградата на СУ „Васил Левски” гр. Шумен. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

28. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Упълномощаване на кмета на Община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0009-C01 от 07.01.2019г. по проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 03-00-004/ 09.05.2019 г. от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба от Наджи Мехмедов от гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.335 и имот с идентификатор 83510.675.338 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.396 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.396 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 10176.57.189; 10176.57.190; 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с.В.Друмев, общ. Шумен, за разширяване на гробищен парк. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Разрешаване изработване на ПУП – Парцеларен план за част от ПИ-55316.14.165 по КК на с. П.Волов, Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content