Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №21
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание  на Общински съвет Шумен 25.05.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
 1. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал. 3; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 28, ал. 2, т. 4; чл. 31– чл. 34; чл. 66– чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС
 2. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен. Докл.:Пл.Петков–зам.председател на ОбС
 3. Създаване на временна комисия за проверка на причините, довели до финансовото състояние на МБАЛ – Шумен. Докл.: Н.Стефанова–общ. съветник
 4. Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Шумен през 2017 година. Докл.: Л. Христов – кмет
 5. Договор за сътрудничество между Община Шумен и гр. Браила, Румъния. Докл.: Л. Христов – кмет
 6. Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2017/2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет
 7. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 643г и 644 по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 8. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 362а и 603 по плана на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 9. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.412.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.21 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 10. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 84510.682.68 (ул. „Млада гвардия“) И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за ПИ 83510.592.3, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет
 11. Отпускане на финансови средства от бюджет 2017 г. за подпомагане лечението на НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ИВАНОВ – гражданин от Община Шумен. Докл.: А. Аспарухова-общ.съветник
Пламен Петков Зам. председател на Общински съвет Шумен
Skip to content