Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 43

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.04.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно разкриване на спортно училище на територията на град Шумен. Докл.: Л. Петрова и В. Пенчев – общински съветници

2. Питане относно рехабилитация и ремонт на съществуващи тротоарни настилки по ул. „Петра“. Докл.: Л. Петрова и В. Пенчев – общински съветници

3. Питане относно спрени паркомати. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

4. Питане относно конкурс за директор на ОП „ОМЦ“. Докл.: В. Пенчев и В. Венков – общ. съветници

5. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 11; чл. 42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 63, т. 2; чл. 77, ал. 2 и административно-наказателните разпоредби от чл. 84 до чл. 88 вкл. от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Докл.: Б. Беджев – предс. на ОбС

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

8. Доклад относно прилагане за общинските лечебни заведения на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества. Докл.: Временна комисия

Докл.: Л. Христов – кмет

10. Промяна наименованието на ЦПРЛ – ОДК – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2018 г. Докл.: В. Тодорова – общ. съветник

12. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура. Докл.: В. Венков – общ. съветник

13. Предложение за удостояване на Нико Майеров със званието „Почетен гражданин на град Шумен“. Докл.: В. Венков – общ. съветник

14. Предложение за удостояване на Иван Лечев със званието „Почетен гражданин на град Шумен“. Докл.: В. Венков – общ. съветник

15. Ремонт на общинска улична мрежа в гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ № 13. Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник

16. Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, общ. Шумен, местносттта „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Учредяване право на строеж чрез търг на 4 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.97 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Учредяване право на строеж чрез търг на 1 бр. гараж в поземлен имот с идентификатор 83510.673.40 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ IX – „общ.” в кв. 309 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект на техническата инфраструктура върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.665.106 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 62 от Закона за енергетиката. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод“ за захранване на имоти с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Сакарка“. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.257 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.39.21 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.39.21 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.29 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.29 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват част от кв. 220а по плана на гр. Шумен и имот с идентификатор 83510.663.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Смесе“. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3, от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.570 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.570 в местността „Под манастира” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.77.29 в местността „Горен Кладенец” по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content