Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №5
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.02.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Докл.: Н. Стефанова– общ. съветник /материалът е от предходното заседание/
  1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Докл.: М. Джамбазов– общ. съветник
  1. Представяне на Програма за управление за срока на мандата 2015-2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за изменение на чл. 117, ал. 2 от ПОДОС-Шумен.
Докл.: В. Велев– общ. съветник
  1. Предложение за определяне размера на възнаграждението на заместник-председателя на Общинския съвет Шумен.
Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Съгласуване на анекс към Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2014 г. – 2016 г. и Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит“ в Община Шумен за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Приемане Правила за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове в Община Шумен.
Докл.: Д. Недева – председател на КПУКИ при ОбС Шумен
  1. Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен – 2015 г.
Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Приемане на годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2015 г. Приемане на доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2015 г.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2015 г.
Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС
  1. Опрощаване заплащането на такса „Битови отпадъци“ за храм „Свети Пророк Илия“, гр. Шумен.
Докл.:Д. Русева– председател на ПК ПООР
  1. Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54. От ЗДС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на 9 броя ПИ с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.680.621 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.537 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг три поземлени имота по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 78104.501.607 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016/2017 г.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за търговска дейност на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване на право на строеж чрез търг за изграждане на 7 бр. гаражи в УПИ I в кв. 361 по действащия ПУП на гр. Шумен.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 83510.681.631 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“.
Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content