Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №17
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 23.02.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални мигранти на територията на община Шумен.
Докл.:Д.Чайлев, Н. Стефанова, Д. Станчев – общ. съветници /Материалът е от предходното заседание/
  1. Възлагане на поръчки по ЗОП чрез договор с гарантиран резултат (ДГР).
Докл.:Д. Драев – общински съветник /Материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно разпределение на средствата от данък върху таксиметров превоз на пътници.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Питане на основание на чл. 33 (1), т. 4 и (2) от ЗМСМА относно състоянието на „Тежък полк“.
Докл.: Ив. Ламбов – общ. съветник
  1. Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2016 година.
Докл.: Пл.Петков-зам.-предс.на ОбС
  1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет за 2016 година.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2016 г.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Изменения в текста на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Удължаване на срока на трудовите договори на персонала на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация и „ВиК Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД.
Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС
  1. Продажба на 8 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели-настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем чрез търг на обособен обект в сграда с идентификатор 83510.666.90.1, част от недвижим имот-публична общинска собственост, за търговска дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот-общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.662 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2017/2018 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“ – за обекти Детска градина № 30 „Космонавт“ – филиал и Детска градина № 34 „Пролетна дъга“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване съгласие по постъпила молба Вх. № 94-00-428/01.02.17 г. от Стефчо Зарков Атанасов за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Разширение на селскостопански път, представляващ имот с идентификатор 83510.10.506 по кадастралната карта на гр. Шумен за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 83510.10.407 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Куванлък“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.649.181, м. „Под манастира“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.345.6, м. „Дремжа“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Смесе“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 615а по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за имот с идентификатор 83510.663.421 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен за елементите на техническата инфраструктура.
Докл.: Л. Христов – кмет ПЛАМЕН ПЕТКОВ Заместник-председател на Общински съвет Шумен
Skip to content