Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 39

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 20.12.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на временна комисия за осъвременяване на наименованията на местности на територията на община Шумен. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание/

2. Спиране на паркоматите, обслужващи „Синя зона“, до синхронизирането им с българското законодателство. Докл.: Д. Драев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание/

3. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Ромска фондация „Искра“, гр. Шумен, върху общински имот на основание чл. 39 от ЗОС Докл.:Пл.Петков-зам.предс. на ОбС /материалът е от предходното заседание/

4. Питане относно ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Христо Генчев“. Докл.:Л. Петрова-общ.съветник

5. Питане относно ползване на пенсионерски клуб в с. Мадара. Докл.:Л. Петрова-общ.съветник

6. Питане относно почистване на улици и тротоари в района около РУМ, ул. „Владайско въстание“ и бул. „Велики Преслав“ и пресечните им. Докл.:Л. Петрова-общ.съветник В. Пенчев-общ.съветник

7. Питане относно изпълнение на инвестиционна програма, финансирана по ОП „Региони в растеж“ 2014-2021 г. Докл.:В.Пенчев-общ.съветник

8. Питане относно отглеждането на децата в детските ясли към община Шумен. Докл.:Д. Данчев-общ.съветник

9. Питане относно въздействие на Закона за държавния бюджет за 2019 г. и Закона за държавния служител. Докл.:Д.Данчев-общ.съветник

10. Питане относно финансова подкрепа на спортни клубове. Докл.:В.Велев-общ.съветник

11. Питане относно плащане на данъци и такси в Общинска данъчна служба. Докл.:Д. Русева-общ.съветник

  • 12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

15. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Планиране в бюджета на община Шумен за 2019 г. на целеви средства. Докл.:Н.Стефанова-общ.съветник

17. Искане на информация за икономическото състояние на „В и К“ ООД, гр. Шумен, към 30.09.2018 г. Докл.:Пл.Петков-зам.предс. на ОбС

18. Подкрепа за проект “Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ Докл.: Л. Христов – кмет

19. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на НУ „Княз Борис I” гр. Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

Докл.: Л. Христов – кмет

21. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 47161.501.502 по кадастралната карта на с. Мараш с площ 1216 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Учредяване право на строеж чрез търг на 8 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.671.134 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I – “Жилищен комплекс, магазини и полуподземни гаражи” в кв. 330 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 61443.501.112 и имот с идентификатор 61443.501.495 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на с.Радко Димитриево в местност „Брестака” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 61443.14.148 по кадастралната карта на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.6 от ЗУТ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража мералък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.47.1 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 26a и 47 по плана на с.Салманово, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content