Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №15
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 22.12.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Доклад на временната комисия по докладна записка на Метин Джамбазов, общински съветник, за приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Докл.: Пл. Петков – общ. съветник /Материалът е от предходното заседание/
  1. Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет /Материалът е от предходното заседание/
  1. Изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен /приета с решение № 149 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Шумен/.
Докл.: Д. Драев – общ. съветник /Материалът е от предходното заседание/
  1. Проект за Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.
Докл.: Д. Драев – общ. съветник /Материалът е от предходното заседание/
  1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС /Материалът е от предходното заседание/
  1. Питане относно състоянието на сградата, в която се намира Общинският кризисен център.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник
  1. Питане относно поставяне на допълнително предпазно съоръжение – изкуствена неравност на пътя Ивански – Кълново в село Ивански, община Шумен.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник
  1. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Шумен и издаване на сертификати за инвестиция клас В.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Реш. 224 от 08.10.2008 г., изм. и доп. с Реш. № 288 от 20.12.2012 г., изм. и доп. с Реш. 442 от 27.06.2013 г., изм. с Реш. 542 от 07.11.2013 г., изм. с Реш. 234 от 28.07.2016 г., изм. с Реш. 261 от 29.09.2016 г. на Общински съвет Шумен).
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС
  1. Вземане на решение за създаване на нови точки към Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник
  1. Изпълнение на т. 8 от решение № 206 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен за прекратяване на „Общински пазари – Шумен“ ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Оптимизиране на числения състав и структурата на общинските предприятия.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2016 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Отпускане на финансова помощ на сдружение „Вдовици и вдовци“ гр. Шумен за осигуряване на хранителни пакети и помощи на възрастните хора от сдружението.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Определяне на райони, улици, площади или части от улици и площади за зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на денонощието /“Синя зона“/.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Калоян“ № 1-а, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.319 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 671 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 226 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Продажба на 16 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение „Роми – Медникари“ гр. Шумен върху общински имот на основание чл. 39 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/ , собственост на Община Шумен, за отоплителен сезон 2017-2018 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Предложение за разпределение на средствата на комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-337/10.08.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Васил Маринов Йорданов от гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” №22, ет. 1, ап. 5.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-335/10.08.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Велика Тодорова Семова от гр. Шумен, ул. “Северна” №6, вх. 2, ет. 2, ап. 20.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-336/10.08.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Петър Георгиев Петров от гр. Шумен, бул. “Преслав” №8, ет. 2, ап. 4.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124a, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с индентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-¬ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура, за имоти с идентификатори 83510.421.16, 83510.421.18 и 83510.421.22, м. „Горен Сусурлук“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.197, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН¬ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура, за имот с идентификатор 83510.691.50, м. „Лорек“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за част от кв.576 по плана на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.653.641 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.641 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Елкабел НН и ВиК отклонения до имот 83510.43.107 по кадастралната карта на Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Изместване на част от съществуваща канализация за дренажни води на административна сграда на ХЗ “П.Волов“ в участъка от РШ3 до РШ6 в имот 83510.337.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ. Шумен, в местността „Дремжа“.
Докл.: Л. Христов – кмет
  1. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Външно ел.захранване на търговска сграда“ в имот с идентификатор 83510.580.31 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Кара чалък“.
Докл.: Л. Христов – кмет Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content