Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 29

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 22.02.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение за допълнение и изменение към Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. /материалът в от предходното заседание/ Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

2. Второ питане относно жалба от живущи на адрес: гр. Шумен, ул. „София“, входове 25, 27 и 29. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

3. Питане относно проблемите с пешеходните подлези. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

4. Питане относно проблеми на живущите на адрес: гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ № 17 и № 19. Докл.:Д.Драев и С.Садък-общ. съветници

5. Питане относно транспортната схема на територията на град Шумен. Докл.: Д. Русева – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет

7. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

14. Промяна наименованието на КПУКИ към Общински съвет-Шумен. Докл.: Д. Недева – общ. съветник

15. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

17. Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ-Шумен“ АД гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Определяне на таксиметрови стоянки. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Определяне на минимални и максимални цени за тексиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Отдаване под наем на спортни обекти. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“, с. Друмево в обединено училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански в обединено училище, считано от 15.09.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.508 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.416 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 564 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 569 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 926 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

27. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.86 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Обявяване на имот-бивше кметство на с. Ивански за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Намаляване на цената на продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Докл.: Б. Беджев – председател на ОбС

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.223, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.6630.89 по кадастралната карта на гр. Шумен, м. Смесе. Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за газоразпределителна мрежа (ГРМ), за захранване на имот с идентификатор 83510.60.205, по Кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 69924.51.21 в местност „Юртлука“ по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен в съответствие със заявление с вх. № 93-00-2220 от 14.12.2017 г. на кмета на с. Струйно. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Питане относно: „Знаете ли какво четат децата ви? Участие на шуменски училища в национални конкурси, организирани от джендър организации чрез МОН!“. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content