Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

 
П О К А Н А № 27

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 21.12.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно сигнали от граждани по отношение на пътната обстановка. Докл.:Д.Драев-общ.съветник

2. Питане относно зачестили произшествия с пешеходци на пешеходни пътеки. Докл.:Ив.Ламбов-общ.съветник

3. Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието. Докл.:Д.Драев-общ.съветник

Докл.: Л. Христов – кмет 5. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2017г. Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет 8. Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г. Докл.: Л. Христов – кмет 9. Промяна на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Шумен /2016-2020 г./ и преструктуриране на „Семейно-консултативен център“ – Шумен в „Център за обществена подкрепа“ като държавно делегирана дейност с капацитет 50. Докл.: Л. Христов – кмет 10. Разкриване на ново направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ към дейността на ЦПРЛ-ОДК-Шумен, считано от 01.01.2018 г. Докл.: Л. Христов – кмет 11. Предложение за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Шумен за 2017 г., във връзка с обявяването на обекти от първостепенно значение по предложение на Консорциум ДЗЗД “РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“, изпълнител на проект “Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален инвестиционен проект за водоснабдяване и канализация за обособена територия на „В и К – Шумен“ ООД, гр.Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет 13. Продажба чрез търг на 4 бр. поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под село“, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет 15. Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет 16. Изменение на Решение № 572 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Шумен за прилагане разпоредбите на чл.15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет 17. Допълване на приложение № 1а към решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет 18. Учредяване право на строеж чрез търг на гараж в поземлен имот с идентификатор 83510.662.199 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ I- “За комплексно жилищно строителство и магазини” в кв.136, съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет 19. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за захранване на имот с идентификатор 83510.96.19, по Kадастралната карта на гр. Шумен, с кабелна линия 20kV. Докл.: Л. Христов – кмет 20. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.285, м. Под манастира, по Kадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет 21. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.54, м. Порек, по Kадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет 22. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1031 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет 23. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук”, Специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет 24. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на мобилтел до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Пламен Петков Зам. председател на Общински съвет Шумен

Skip to content