Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

 
ПОКАНА № 23

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 20.07.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане относно детски площадки и градинки. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

2. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС /Материалът е от предходното заседание/

3. 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен /2017-2019г./

2. Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за 2017 г. Докл.: Л. Христов – кмет /Материалът е от предходното заседание/

  • 4. Обсъждане от Общински съвет на чл. 42, т. 7 и т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

5. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Оптимизиране мрежата от детски градини в община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

12. Промени в структурата и дейността на институциите, осигуряващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Приемане на решение за отмяна на Решение № 217 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

15. Даване на предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект-частна общинска собственост – свободна част от II етаж на сградата на бившия диспансер по спортна медицина, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.617.298.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, УПИ VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен на „Спортен клуб по борба Мадарски конник“ за тренировъчна и състезателна дейност. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1 421 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на 2 броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 83510.10.346 и 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „КУВАНЛЪК“ на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба чрез търг на 8 броя ПИ с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ на основание чл. 35 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 19. Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели-настанени в тях по административен път. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Отдаване под наем за социални дейности без търг или конкурс на общински имот на бул. „Мадара“ № 15 в гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Предоставяне на апартамент № 3, ет. 1, вх. 1, ул. „Добруджа“ № 21, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Предоставяне под наем за срок от 10 години на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.295 по КК на гр. Шумен, представляващ спортно игрище в Градската градина, гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.10.521 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаван на Запис на заповед по Договор за БФП № BG16RFОP001-1.014-0001-С01 от 04.01.2017 г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content