Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

П О К А Н А № 49

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 19.09.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Дарение на Мюсюлманско изповедание гр. София на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69924.501.375 по кадастралната карта на с. Струйно с площ 645 кв.м. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/

Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник

3. 1. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС 3.2. Становище по докладна-записка на проф.д.т.н. инж. Борислав Беджев относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на територията на община Шумен (Приета с Решение № 919 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 346 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 424 от 30.03.2017 г., изм. с Решение № 1064 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен, изм. с Решение № 92 от 31.05.2019 г. на Административен съд Шумен, изм. и доп. с Решение № 1127 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Шумен) във връзка с протест на Окръжна прокуратура с вх. № 61-01-250/23.07.2019 г. Докл.: Л. Христов – кмет

4. Проект за допълнение на Статут на символите, почетните знаци и звания на община Шумен. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

5. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 04.10.2019 г. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

6. Допусната явна фактическа грешка: Решение № 1132 по протокол № 48 от 25.07.219 г. на заседание на Общински съвет – Шумен: Текущи промени по прихода и разхода на община Шумен към 01.07.2019 г. Докл.: Хр. Крумов – общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мадара. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Изменение на състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗПС/. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 12. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 13. Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2019/2020 година.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.22.52 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Под гората“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОЗ. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.22.57 по кадастралната карта на с. Лозево, местност „Под гората“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОЗ. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Одобряване на предварително съгласие за замяна, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 44032.17.19, засегнат от предстоящото разширение на Гробищния парк на с. Лозево, община Шумен за замяна с общински имот. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ върху общински имот за срок от 10 години. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Учредяване право на строеж чрез търг на 8 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.661.147 по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Пребазиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Пребазиране на Домашен социален патронаж – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лица с увреждания – Компонент 2. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.2074 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.2074 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.582.4 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.582.4 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.161 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.161 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.8 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.109 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.109 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content