Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

П О К А Н А
№ 46

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет Шумен на 13.06.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение за безвъзмездно участие на общинските съветници в настоящата извънредна сесия.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

2. Изслушване на управителя във връзка с:
– Доклад за дейността на одитния комитет;
– Решение № 960 по протокол № 39 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Шумен;
– Готовността на „ВиК-Шумен“ ООД за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“;
– Състоянието и предприети мерки за подобряване на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД.
Докл.:Управител на „ВиК-Шумен“ ООД

3. Оправомощаване на представителя на Община Шумен за участие в редовното Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 17.06.2019 г.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев
Председател на Общински съвет Шумен[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_wp_custommenu title=“Общински съвет“ nav_menu=“16″ el_class=“right-menu-admin“][/vc_column][/vc_row]

Skip to content