Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана №20
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на Общински съвет Шумен 11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН от 10.45 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет.
  2. Приветствия от: • кмета на общината и общински съветници; • гости.
Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
Skip to content