Общински съвет Шумен

ПОКАНА
№46

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Удължаване на действието на Решение № 637 по протокол № 33 от 31.03.2022 г. прието на заседание на Общинския съвет-Шумен относно, приемане на бюджета на Община Шумен за 2022 г. и одобряване на „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“.
Разчет
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет
(материалът е от предходно заседание)
2. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
(материалът е от предходно заседание)
3. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.655 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
(материалът е от предходно заседание)
4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен
Докл.: Любомир Христов – кмет
5. Приемане на нова Наредба за символиката и отличията на Община Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
6. Приемане на бюджетни разчети и лимити на община Шумен за 2023 г.
Приложения
Докл.: Любомир Христов – кмет
7. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 г.-2026 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6г
Приложение 8
Докл.: Любомир Христов – кмет
8. Приемане на Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за 2023 година.
Стратегия
Докл.: Любомир Христов – кмет
9. Приемане от Общински съвет Шумен на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2023 година.
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет
10. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет
11. Предоставяне за управление на земи и гори от общински горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.
Договор
Предложение
Докл.: Любомир Христов – кмет
12. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на Решение № 921 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. относно „Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД“, в частта му по т. 2.
Заповед
НКПД
Относно конкурс
Докл.: Ася Аспарухова – предс. на ОбС
13. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г.
Бизнес програма
Покана
Писмо
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Ася Аспарухова – предс. на ОбС
14. Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 06.04.2023 г.
Приложение
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС
15. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2022 г.
Общинска програма
Изпълнение
Писмо
Писмо
Докл.: Ася Аспарухова – председател на ОбС
16. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Шумен и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги.
Анализ
Обобщена информация
Подкрепително писмо
Подкрепително писмо
Подкрепително писмо
Предложение
Приложение 1
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Докл.: Любомир Христов – кмет
17. Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период, за 2022 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет
18. Информация във връзка с Доклад на Контролния съвет по управлението на средствата на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2022 г.
Доклад
Докл.: Любомир Христов – кмет
19. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2022 г.; Приемане на Доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2022 г.
Отчет
Доклад
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет
20. Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2022 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет
21. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен път.
Приложение
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
22. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, с построените в него сгради, на основание чл. 35 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
23. Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
24. Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
25. Определяне на цената на продажба чрез търг на 5 бр. поземлени имоти с идентификатори 32706.501.542, 32706.501.543, 32706.501.544, 32706.501.545 и 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 46053.501.1205 по кадастралната карта на с. Мадара, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет
27. Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на гр. Шумен, с. Дибич и с. Черенча с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
28. Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2023/2024 г.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
29. Изменение на Решение № 761 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Шумен.
Към т.29
Докл.: Л. Петрова – председ. на ПК по МДС
30. Допълнение на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, относно Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, в частта му по т. 3.
Докл.: Любомир Христов – кмет
31. Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите предоставяни на превозвачи, с които Община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт
Решение
Докл.: Любомир Христов – кмет
32. Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес, за изпълнението на Административен договор по проект BG05SFPR002-2.001-0185-C01 „Грижа в дома в Община Шумен“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.
Докл.: Любомир Христов – кмет
33. Даване на наименование на улица във връзка със заявление от ВИАС ЕООД, Решение № 725 по Протокол № 36 от 26.05.2022 г. на Заседание на ОС – Шумен и разрешение за строеж № 353 от 24.10.2022 г.
Докл.: Стефан Минков – общ. съветник
34. Даване на наименование на улица в Подзона С на Индустриален парк – Шумен, във връзка с молба от „Индустриален план Шумен“ АД, Удостоверение № 57/29.05.2020 г. за регистриране въвеждане в експлоатация на строеж и Решение № 660 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г. на заседание на ОС – Шумен.
Докл.: Стефан Минков – общ. съветник
35. Удостояването на г-жа Кина Вачкова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
Предложение
Докл.: Стефан Минков – общ. съветник
36. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.679.221 и имот с идентификатор 83510.679.423 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет
37. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.270 и имоти с идентификатори 83510.668.105, 83510.668.269 и 83510.668.267 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Удостоверение
Докл.: Любомир Христов – кмет
38. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността „Нов екарисаж” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 20938.420.35 по кадастралната карта на с. Дибич.
Докл.: Любомир Христов – кмет
39. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.558.78 и 83510.558.79 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
40. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Мараш” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.
Докл.: Любомир Христов – кмет
41. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб част от въздушна електропроводна линия 20 кV “Чилингиров” до ГРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност “Чернювец”, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен”.
Докл.: Любомир Христов – кмет
42. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот c идентификатор 83510.651.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Под манастира” и прекратяване на цитираната процедура съгласно разпоредбите на чл. 5в от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет
43. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.664 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
44. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.685 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
45. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.200 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
46. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.89 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
47. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.5 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
48. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.388.1 по кадастралната карта на Шумен в местността „Долен сусурлук”.
Докл.: Любомир Христов – кмет
49. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.689.201 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content