Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 45

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 23.02.2023 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно информация за дейността на Спортна зала „Арена Шумен“ за 2022 г.
Отговор
Докл.: Д. Стоянов – общински съветник
2. Питане относно: „Икономическа обосновка/проучване“.
Отговор
Докл.: Д. Драев – общински съветник
3. Питане относно: „Документация“.
Отговор
Докл.: Д. Драев – общински съветник
4. Питане относно: „Осветление на ул. „Добруджа“.
Отговор
Докл.: Д. Драев – общински съветник
5. Удължаване на действието на Решение № 637 по протокол № 33 от 31.03.2022 г. прието на заседание на Общинския съвет-Шумен относно, приемане на бюджета на Община Шумен за 2022 г. и одобряване на „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“.
Разчет за Капиталови разходи и инвестиции
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет
6. Актуализиран проектобюджет за 2023 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2024 г. и 2025 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Приложение 1
Обяснителна записка
Докл.: Любомир Христов – кмет
7. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
8. Проект за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.
Програма
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Докл.: Любомир Христов – кмет
9. Приемане на „Програма за намаляване на нивата на замърсяване по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен, с период на действие 2023-2027 г.“.
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет
10. Отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките в Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет
11. Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2022 г. и годишна програма за развитие на туризма в община Шумен за 2023 г.
Отчет
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет
12. Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Шумен 2019-2023 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет
13. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет
14. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет за 2022 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет
15. Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.
Докл.: Любомир Христов – кмет
16. Отмяна на решение № 456 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Шумен за предоставяне на зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“.
Докл.: Любомир Христов – кмет
17. Изменение на Решение № 732/30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен, относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Макак за изграждане на Гробищен парк в с. Коньовец и обезщетяване на НЧ „Просвета-1926“ кв. Макак с равностоен имот по реда на чл. 23 от ЗОС.
Скица – проект
Докл.: Любомир Христов – кмет
18. Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
19. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от прилагане на уличната регулация на части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр. Шумен във връзка с изграждане на част от ул. „Асен Златаров“ от О.Т. 9431 до О.Т. 9584.
Докл.: Любомир Христов – кмет
20. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.655 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет
21. Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Протокол
Присъствен списък
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
22. Прилагане на разпоредбата на чл. 62 ал. 8 от Закона за устройство на територията за разрешаване от Общински съвет – Шумен поставянето на мемориална „Паметна плоча“ на фасадата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1931“ в село Градище, Община Шумен.
Докл.: инж. Ив. Йонков – общ. съветник
23. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за:
• промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.246 и имот с идентификатор 83510.666.85 по КККР на гр. Шумен
Докл.: Любомир Христов – кмет
24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Навес-склад за едрогабаритни авточасти“ в имот с идентификатор 83510.554.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“.
Докл.: Любомир Христов – кмет
25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.608.20 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.307 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.410 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.253 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
29. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ І, ІІ, ІІІ и VІ в кв. 2 и УПИ І в кв. 2а по плана на с. Кладенец, общ. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
30. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content