Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 44

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно готовността на община Шумен да кандидатства по обявените процедури в изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост и да проведе разяснителна кампания по тези процедури.
Отговор
Докл.: Д. Русева – общински съветник
2. Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен.
Становище
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от предходно заседание)
3. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен.
Писмо
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
4. Приемане на Общински план за младежта за 2023 г.
Общински план за мпадежта
Докл.: Любомир Христов – кмет
5. Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен.
План за реформиране на Дома за стари хора
Докл.: Любомир Христов – кмет
6. Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен във връзка с изпълнение на проект „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“, финансиран по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Правилник
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
8. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2022 г.
Писмо
Отчет
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
9. Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2022 г.
Писмо
Отчет
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
10. Определяне на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД, за 2022 г.
Докладна записка
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
11. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2023 г.
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
12. Изменение на Решение № 742 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
Докл.: Любомир Христов – кмет
13. Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
Искане
Докл.: Любомир Христов – кмет
14. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап
Докл.: Л. Христов – кмет
15. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2023/2024 г.
Протокол
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Докл.: Любомир Христов – кмет
16. Удължаване срока на заетост на 28 броя служители в направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП „Чистота“ до 30.04.2023 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет
17. Намерение за участие на Община Шумен като партньор на Агенцията за социално подпомагане в процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.
Докл.: Л. Христов – кмет
18. Кандидатстване с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост по компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Докл.: Л. Христов – кмет
19. Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.
Докл.: Л. Христов – кмет
20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.8 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.424 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.528 и 83510.655.527 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
23. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“.
Докл.: Любомир Христов – кмет
24. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Долен Сусурлук“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content