Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 43

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 15.12.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно намеренията на Общинска администрация да предприеме действия по защита на обществения интерес в договора на общината с фирмата, стопанисваща павилионите „Lafka“.
Отговор
Докл.: В. Тодоров – общ. съветник
2. Предложение за провеждане на местен референдум в с. Мадара, общ. Шумен.
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
3. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен, на 16.12.2022 г.
Писмо
Покана
Бизнес програма
Докл.: А. Аспарухова – Предс. на ОбС
4. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.12.2022 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
5. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – Шумен“ АД.
Докладна
Докл.: Л. Христов – кмет
6. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
Акт
Докл.: Л. Христов – кмет
8. Придобиване чрез покупка на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.2 по КК на гр. Шумен, собственост на СД „АМКО-ДИМИТРОВ С-ИЕ“ на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
9. Изменение на Решение № 794 от 29.09.2022 г. за предоставяне на част от недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Сметна палата на РБ.
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Предоставяне под наем без търг или конкурс на СКБ „Мадарски конник“ на част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда на ул. „Преслав“ № 6 в гр. Шумен.
Мотивационно писмо
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда за спортни дейности заедно с прилежащи спортни площадки за срок от 10 години, разположени на терена на СУ „Сава Доброплодни“.
Предложение
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обществена тоалетна, разположена на пешеходната алея между пл. „България“ и пл. „Кристал“ в гр. Шумен.
Акт
Докл.: Л. Христов – кмет
13. Предложение за удължаване на срока за извършване на строително-монтажни дейности по договор за наем на Бистро „Юнак“.
Молба
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за поземлен имот с идентификатор 83510.10.409 по КККР на град Шумен в местността „Куванлък”.
Докл.: Л. Христов – кмет
15. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
16. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен в местността „Новоселски път” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.443 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
17. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: “Водопровод и канализация в ПИ 83510.663.316 и ПИ 83510.664.525 за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ 83510.663.455, 83510.663.456, 83510.663.128 и 83510.663.127 по КККР на гр. Шумен.”
Докл.: Л. Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content