Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 42

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 01.12.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно информация за извършеното по снабдяване населението на общината с дърва за огрев.
Отговор
Докл.: Кр. Костов – общ. съветник
2. Текущи промени по прихода и разхода на бюджета на община Шумен за 2022 г. към 01.11.2022 г.
Допълнение към докладна записка
Списък – предложение
Докл.: Л. Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content