Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 41

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 24.11.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно проблеми с водоснабдяването в малките населени места.
Отговор
Докл.: М. Джамбазов – общински съветник
2. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Шумен.
Становище
Предложение
Предложение СКХ Шумен 98
Приложение 1
Докл.: Л. Христов – кмет
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
4. Правила на Общински съвет – Шумен за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване.
Правила
Заявление по ЗДОИ
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
5. Текущи промени по прихода и разхода на бюджета на община Шумен за 2022 г. към 01.11.2022 г.
Списък – Предложение
Докл.: Л. Христов – кмет
6. Определяне на наемната цена за социалните жилища.
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 2022 година.
Решения
Докл.: Л. Христов – кмет
8. Даване на съгласие за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на сградата на Дом за стари хора.
Към т.8
Проект
Докл.: Л. Христов – кмет 
9. Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
Скица
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Продажба чрез търг на 3 броя Поземлени имоти с идентификатори 83510.10.342, 83510.10.343 и 83510.10.345 по кадастралната карта но гр. Шумен, местност „Куванлък“ на основание чл. 35 от ЗОС.
Акт
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Отдаване под наем на част от северното крило на приземния етаж от сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД.
Молба
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от административната сграда на община Шумен – имот публична общинска собственост, за нуждите на ОД „Земеделие“ на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ за срок от една година.
Към т.12
Докл.: Л. Христов – кмет
13. Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на обзавеждане и оборудване, доставени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Предоставяне на търговски обект за управление на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.
Докладна
Докл.: Л. Христов – кмет
15. Приемане на решение за провеждане на търг за предоставяне под наем на обект – публична общинска собственост, разположен на терена на Детска ясла № 13, ул. „Кирил и Методий“ № 53 в гр. Шумен.
Акт
Докл.: Л. Христов – кмет
16. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Сдружение „Златен век“ върху общински имот с идентификатор 83510.660.601 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 39 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
17. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.48.124 по КККР на гр. Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя „МРАМОР“ ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет
18. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Искане
Приложение 1
Докл.: Л. Христов – кмет
19. Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
Докл.: Ж. Тонева – общ. съветник
20. Удостояване на Духовно училище „Нювваб“ гр. Шумен с Почетния знак на Община гр. Шумен по случай 100 години от създаването му.
Докл.: М. Джамбазов-общ.съветник 
21. Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.
Предложение
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
22. Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Докл.: Л. Христов – кмет
23. Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
24. Кандидатстване по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
Докл.: Л. Христов – кмет
25. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обекти:
• „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: “Канализационна система на гр.Шумен“ и
• „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект:“Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
26. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.412.22 и 83510.421.33 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Долен Сусурлук“.
Докл.: Л. Христов – кмет
27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шумен в местността „Сакарка”
Докл.: Л. Христов – кмет
28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.16 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
29. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.12, ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.1 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Гламя” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
30. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.229 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
31. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен в местността „Дивизионна болница” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.655.25 и 83510.655.26 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
32. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет 
33. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.56 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
34. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността „При село” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 32158.172.1 по кадастралната карта на с.Ивански.
Докл.: Л. Христов – кмет
35. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за:
• промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.259 и имоти с идентификатори 83510.673.333 и 83510.673.369 по КККР на гр.Шумен,
• промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.247 и имот с идентификатор 83510.673.244 по КККР на гр.Шумен,
• сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

Skip to content