Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 40

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на заседание на Общински съвет – Шумен, в частта на Приложение № 1 Имоти предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“.
Становище
Докл.: Хр. Крумов – общински съветник
(материалът е от предходно заседание, в частта на т. 1 и т. 2 от проекта за решение)
2. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Шумен.
Докладна – предложение
Докл.: Л. Христов – кмет
3. Текущи промени по разхода на бюджета на община Шумен за 2022 г.
Докладна записка
Докл.: Л. Христов – кмет
4. Увеличаване на числеността на работниците към ОП Чистота за периода 01.11.2022 г. – 31.01.2023 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
5. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. в частта за местни дейности на Oбщина Шумен.
Приложение 1а
Приложение 6
Приложение 8
Прогноза
Докл.: Л. Христов – кмет
6. Одобряване на Годишен отчет относно изпълнението на Договор за концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на непреодолима сила“.
Докл.: Л. Христов – кмет 
7. Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.11.2022 г.
Писмена обосновка
Покана
Преразпределение
Проект на бюджета
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
8. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк-Шумен“ АД.
Докл.: Л. Христов – кмет
9. Поправка на Решение № 731 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Шумен.
Решение 731
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение 1
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.653.446 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
13. Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Дибич, общ. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 55316.78.322 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
15. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.530 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
16. Предоставяне безвъзмездно за управление на община Шумен на Историко-археологически резерват „Мадара“.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
17. Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление Тренировъчна зала и тренировъчно игрище с местонахождение Спортен комплекс „Панайот Волов“ в гр. Шумен.
Актове
Докл.: Л. Христов – кмет
18. Учредяване на право на ползване върху имот – публична общинска собственост за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, Община Шумен.
Към т.18
Докл.: Л. Христов – кмет 
19. Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2022 г.
Докладна записка
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
20. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен“ за 2022 г.
Докл.: Св. Маркова – зам.-кмет СПЗ
21. Кандидатстване на Община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
Докл.: Л. Христов – кмет
22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно електрозахранване на „Пристройка за навес-склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 83510.245.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под село“.
Докл.: Л. Христов – кмет
23. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Външно ел. захранване на стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за обитаване“ в имот с идентификатор 83510.256.5 по КККР на град Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.381.34 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.592.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Гламя“.
Докл.: Л. Христов – кмет 
26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.736 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ I-174, УПИ II-105 и УПИ VII-105, кв. 2 по плана на село Кладенец, община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content