Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 39

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 29.09.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. В. Вичева“ на община Шумен при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно състоянието на Паметника на загиналите във войните шуменци.
Отговор
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Докл.: Ст. Минков – общ. съветник
2. Разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи.
Докл.: Л. Христов – кмет
3. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.09.2022 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
4. Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2022/2023 година.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет
5. Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на заседание на Общински съвет – Шумен, в частта на Приложение № 1 Имоти предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“.
Докл.: Хр. Крумов – общински съветник
6. Актуализиране на списъка на обектите, включени в ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 ГОДИНА.
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен.
Анализ
Докл.: Л. Христов – кмет
8. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
Докл.: Л. Христов – кмет
9. Промяна на управлението на имоти – частна общинска собственост с идентификатори 83510.671.114.1.31 и 83510.671.114.1.34.
Актове
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Приложение 1
Към т.10
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.657.309 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Към т.11
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Продажба чрез търг на на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 32158.294.420.1.4 по кадастралната карта на с. Ивански, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС.
Към т.12
Докл.: Л. Христов – кмет
13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.566 по кадастралната карта на с. Дибич, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Актове
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 65187.501.522 по кадастралната карта на с. Салманово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Актове
Докл.: Л. Христов – кмет
15. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 46053.18.158 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
Към т.15
Докл.: Л. Христов – кмет
16. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост на Сметна палата на РБ на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС.
Към т.16
Докл.: Л. Христов – кмет
17. Освобождаване от заплащане на наем на наемателя на обект за търговска дейност във фоайето на Общински младежки дом – гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
18. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС.
Към т.18
Докл.: Л. Христов – кмет
19. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0262/14.07.1998 г. – 27 кв. м. от УЧИЛИЩЕН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (малък), находящ се в едноетажната сграда на III ОУ „Димитър Благоев“ в гр. Шумен, ул. „Харалан Ангелов“ № 17а.
Докладна
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
20. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Докл.: Л. Христов – кмет
21. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № BGENERGY-2.002-0005-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – 9-то Основно училище „Панайот Волов“ гр. Шумен и Основно училище „Панайот Волов“, с. Мадара“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура „Енергийна ефективност в сгради“.
Докл.: Л. Христов – кмет
22. Подписване на Споразумението на кметовете от Европа.
Споразумение
Докл.: Л. Христов – кмет
23. Провеждане на XIV Международен турнир по информатика „Джон Атанасов“ – IATI – 2022.
Докл.: Б. Йовчева – общ. съветник
24. Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“.
Докл.: Л. Христов – кмет
25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.52.32 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.59.32 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ и Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Трасе за въздушна мрежа ниско напрежение за ПИ 47161.124.50, местност „Попов ясак“, землище на с. Мараш, общ. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет
27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.389 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.515 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.620.17 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
30. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.622 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
31. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ и чл.5в, ал.2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.466 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Смесе“.
Докл.: Л. Христов – кмет
32. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“.
Докл.: Л. Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content