Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 38

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от заседание, проведено на 26.05.2022 г.)
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Л. Христов – кмет
3. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2021 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №15
Приложение №5.1
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Одитен доклад
Баланс
Отчет за приходите и разходите
Отчет за касово изпълнение
Приложение №11
План сметка за 2021 г. за ОП Чистота
План сметка за 2021 г. за ОП СОД
План сметка за 2021 г. за ОП С и Б
План сметка за 2021 г. за ОП ПОД
План сметка за 2021 г. за ОП ТППА
План сметка за 2021 г. за ОП ОЖИ
План сметка за 2021 г. за ОП ОМЦ
Докл.: Л. Христов – кмет
4. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.07.2022 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
5. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.
Докл.: А. Аспарухова – предс. на ОбС
6. Разкриване на допълнителни щатни бройки към ОП „Чистота“.
Списък на лицата, назначени по регионална програма за заетост
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
Скици
Докл.: Л. Христов – кмет
8. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Акт № 3517
Приложение 1
Докл.: Л. Христов – кмет
9. Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт № 5339
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности в с. Дибич на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Чертеж
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Отдаване под наем на помещение в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД.
Заявление
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
13. Създаване на партньорство между МИГ „Велики Преслав“ и част от селата на територията на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.269 и имот с идентификатор 83510.673.261 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
15. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.676.444 и имот с идентификатор 83510.676.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
16. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.680.351 и имоти с идентификатори 83510.664.345 и 83510.664.346 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
17. Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.91 и имот с идентификатор 83510.668.287 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.560 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ ХІІ в кв. 572 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Присъединяване към водопроводната мрежа на имоти с идентификатори 83510.650.110, 83510.650.151, 83510.650.160, 83510.650.161 и 83510.650.163 по КККР на гр. Шумен, в местността „Под манастира“.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.380 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.667.270 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1475 от 01.07.2022 г. на Кмета на Община Шумен/

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content