Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 37

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Продажба чрез конкурс на поземлен имот с идентификатор идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“.
Докл.: Л. Христов – кмет
(материалът е от предходното заседание)
2. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.666.144 и имот с идентификатор 83510.666.153 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по Икономическо развитие /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
(материалът е от предходното заседание)
3. Питане относно внесена молба от живущи на ул. „Ален мак“.
Отговор
Докл.: Л. Петрова – общински съветник
4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Приложение 9
Докл.: Л. Христов – кмет
5. Предоставяне ЛЕД – Дисплей пред Спортна зала „Младост“ за управление на ОП „Общински медиен център“.
Докл.: Л. Христов – кмет 
6. Информация относно възможностите за изграждане на предприятие за сепариране на битов отпадък съгласно решение № 672 от 28.04.2022 г. на Общински съвет – Шумен
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 година;
Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2022 година.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
8. Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Протокол
Присъствен списък
Докл.: А. Аспарухова – Председ. на ОбС
9. Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. Шумен – II-ри етап.
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, определен за Гробищен парк на с. Коньовец, община Шумен, за замяна с общински имоти.
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
Акт 2561
Докл.: Л. Христов – кмет
12. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.543 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Акт 5524
Докл.: Л. Христов – кмет
13. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.327 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет
14. Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Акт 5477
Докл.: Л. Христов – кмет 
15. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Акт 4236
Докл.: Л. Христов – кмет
16. Учредяване право на строеж на пристройка на допълващо застрояване – гараж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.682.131. по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 4 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от НРПУРОИ.
Акт 2510
Докл.: Л. Христов – кмет
17. Учредяване право на пристрояване на сграда – дентален център построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.65 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Скица на сграда
Докл.: Л. Христов – кмет
18. Учредяване право на строеж на „Пристройка към приемна на „Спешно отделение“ и „Външен изолиран асансьор към съществуваща сграда на „МБАЛ-Шумен“ АД“, на собственика на сградите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Заявление
Докл.: Л. Христов – кмет
19. Даване на съгласие за проучване за поставяне на фотоволтаична централа върху покривите на сгради – публична общинска собственост.
Доклад
Докл.: Л. Христов – кмет
20. Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен, за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
Искане
Докл.: Л. Христов – кмет
21. Одобряване годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
Годишен план
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1361 от 17.06.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
22. Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2022/2023 г.
Необходими дърва
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-1361 от 17.06.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
23. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-135/21.04.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Пенка Димитрова от гр. Шумен.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет ИР 
24. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 46053.501.1198 и имоти с идентификатори 46053.501.708 и 46053.501.693 по кадастралната карта на с. Мадара, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
25. Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Шумен за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.204.34 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Чалъка“.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.681 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.416 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/ 
28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.37.9 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чатал Пунар” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
30. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Общински път за връзка на главен път І-2 „Русе-Варна“ с Депо за строителни отпадъци в кв. Мътница от ПИ 83510.192.28 до ПИ №83510.208.29, в землището на гр. Шумен, Община Шумен“.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
31. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 647 и кв. 649 по плана на гр.Шумен.
Докл.: Т. Костова – Зам.-кмет по Бюджет и финанси, /за кмет съгл. Заповед № РД-25-979 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

Skip to content