Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 36

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Мотиви
Проект
Уведомление
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
2. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД, на 20.06.2022 г.
Покана
Докл.: Л. Христов – кмет
3. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 10.06.2022 г.
Покана
Предложение за проекторешение
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
4. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 684 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“.
Заповед
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
5. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 685 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“.
Заповед
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС
6. Допълнение на Решение № 266 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно даване на съгласие на „КОЦ-Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител.
Докл.: Л. Христов – кмет
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет „Проф. Параскев Иванов Стоянов“ – Варна върху втори етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет
8. Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2021 г.
Икономически показатели 2021
Приложение 1
Докл.: Л. Христов – кмет
9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.362 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построенитe върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Акт 5677
Докл.: Л. Христов – кмет
10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“.
Докл.: Л. Христов – кмет
11. Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни заседатели за Шуменски окръжен съд мандат 2023-2026 година.
Докл.: Д. Русева – Председ. на комисия за избор на съдебни заседатели
12. Попълване състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“.
Писмо
Докл.: ЖивкаТонева – общ. съветник
13. Определяне на представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР
14. Определяне представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР
15. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Договор № PA14-P1-1.2-PD-1/3.05.2022. по проект „Създаване и представяне на дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма”РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.
Запис на заповед
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
16. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.666.144 и имот с идентификатор 83510.666.153 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
17. Прилагане разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за промяна предназначението на част от УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.45.17 по кадастралната карта на Шумен
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.651.316 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен в местността „Ясаците” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 10882.32.30 по кадастралната карта на с. Ветрище.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.28 по кадастралната карта на с. Новосел.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел в местността „Кара Чалък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 52132.204.30 по кадастралната карта на с. Новосел.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
23. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.557.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Гламя“.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
24. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ-2952, УПИ ІХ-2953, УПИ ІІІ-2954 в кв.160а и УПИ VІІІ-2950,2951 в кв. 157 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/
25. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V от кв. 655 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Р. Антонова – Зам.-кмет по ИР /съгл. Заповед № РД-25-977 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Шумен/

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content