Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 34

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“.
Акт за собственост
Докл.: Любомир Христов – кмет
(материалът е от предходното заседание)

2. Питане относно решение на „Регионално сдружение за управление на отпадъците от област Шумен“ от 30.05.2018 г.
Отговор
Докл.: К. Андонов – общински съветник

3. Питане относно ремонт на парк.
Отговор
Докл.: Г. Георгиев – общински съветник

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

5. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Прогноза
Приложение №1
Приложение №2
Докл.: Любомир Христов – кмет

6. Възможностите за изграждане на предприятие за сепариране на битов отпадък.
Докл.: Д. Данчев – общински съветник

7. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.07.2022 г.
Приложение
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

8. Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.05.2022 г.
Покана
Годишен отчет
Инвестиционна програма
Бюджет, разпределение на гласовете
Отчет, обяснителна записка
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

9. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2022 г.
План
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2021 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет

11. Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 51 бр. апартаменти, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Докл.: Любомир Христов – кмет

12. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
Акт за собственост
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет

13. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.616 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
Акт за собственост
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.692 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собственика на законно построената върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Акт за собственост
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
Акт за собственост
Докл.: Любомир Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
Акт за собственост
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен.
Писмо от Апелативен съд – Варна
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

18. Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето.
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ за 2021 г.
Докл.: А. Иванова-Неделчева – общ. съв.

20. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура” за 2021 г.
Докл.: ЖивкаТонева – общ. съветник

21. Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка“ Петър Минчев.
Предложение
Докл.: Любомир Христов – кмет

22. Удостояване със златна значка на Стефан Живков, кмет на село Царев брод.
Докл.: Данаил Данчев – общ. съветник

23. Удостояването на г-жа Веска Ламбова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“
Предложение
Докл.: Стефан Минков – общ. съветник

24. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-027/08.02.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Николай Пашев от гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

25. Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.
Докл.: Стефан Минков и Явор Якимов – общински съветници

26. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.288 и имоти с идентификатори 83510.658.291 и 83510.658.270 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

27. Прилагане на разпоредбите на чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за конкретен имот с идентификатор № 83510.245.2 по КК на гр. Шумен.
Докл.: инж. д-р Ив. Йонков – общ. съв.

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ частично в границите на УПИ Х-„Жилищно строителство, озеленяване, КОО и гаражи“ в кв. 572 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content