Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 33

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала 363 на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.
Предложение
Докл.: Любомир Христов – кмет

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Любомир Христов – кмет

3. Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година.
Програма
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Докл.: Любомир Христов – кмет 

4. Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за съфинансиране с цел приключване на проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

5. Приемане на бюджета на община Шумен за 2022 г.
Приложения
Докл.: Любомир Христов – кмет 

6. Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.
Предложение
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС 

7. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл.19 от Закона за водите.
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет 

8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2021 г.
Отчет
Програма
Приложение
Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС 

9. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2022 година.
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2021 г.
Приложение №1
Приложение №2
Докл.: Любомир Христов – кмет 

11. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

12. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2021 г.;
Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2021 г.
Докладна записка
Докл.: Любомир Христов – кмет 

13. Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Шумен за 2021 г. и годишна програма за развитие на туризма в община Шумен за 2022 г.
Отчет
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет 

14. Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2022/2023 г.
Приложение №1
Приложение №2
Докл.: Любомир Христов – кмет 

15. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“.
Акт за собственост
Докл.: Любомир Христов – кмет 

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.553 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.299 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

18. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.671.302 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

19. Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.672.271.101 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

20. Продажба чрез търг на сграда с идентификатор 83510.674.406.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

21. Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

22. Отдаване под наем на помещения в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД.
Докл.: Любомир Христов – кмет 

23. Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд. /Харалан Михайлов/
Докл.: Любомир Христов – кмет 

24. Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд. /Димитър Добрев/
Докл.: Любомир Христов – кмет

25. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
Приложение 
Докл.: Любомир Христов – кмет 

26. Поправка на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

27. Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

28. Поправка на Решение № 590 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.685 и имот с идентификатор 83510.664.226 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за група имоти по кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.425.62, 83510.425.65 и 83510.425.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите.
Докл.: Любомир Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.651 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.685.277 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.301 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под Манастира“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия в имот с идентификатор 83510.10.496 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Куванлък“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара.
Докл.: Любомир Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content