Общински съвет Шумен

П О К А Н А

№ 32

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно възможности за използване в община Шумен на алтернативни енергийни източници.
Отговор
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

2. Питане относно почистване на нерегламентирано сметище на входно-изходната артерия на Шумен от Дивдядово по посока Велики Преслав.
Отговор
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

3. Доклад за резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.
Доклад
Докл.: Любомир Христов – кмет

4. Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2022 г.
Програма Туризъм 2022
Докл.: Любомир Христов – кмет

5. Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Шумен 2019-2023 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

6. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет за 2021 година.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет

7. Информация във връзка с Доклад на Контролния съвет по управлението на средства на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2021 г.
Доклад
Докл.: Любомир Христов – кмет

8. Проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“.
Докладна
Уведомление
Статут и мотиви
Докл.: Ж. Тонева, Хр. Крумов – общ. съв.

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.682.132 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово, на собствениците на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Нотариален акт 
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен път.
Приложение №1
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет

11. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС.
Акт
Докл.: Любомир Христов – кмет

12. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.714 и имоти с идентификатори 83510.664.291 и 83510.664.348 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Приложения
Докл.: Любомир Христов – кмет

13. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на заварените урегулирани поземлени имоти в квартали 450, 451 и 453 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Нови трасета на селскостопански пътища за смяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 83510.381.38 и 83510.381.42 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Якова“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен в местността „Якова” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.366.4 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

16. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.301 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.741 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

18. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за довеждащ електропровод до имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с. Ивански, в местността „Бункерът дол“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Пашпура“ до ТП „Янко Сакъзов“, извод „П. Волов“, гр. Шумен“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Блок МВР“ до ТП „Добруджа-6“, извод „ЖП гара“, гр. Шумен“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content