Общински съвет Шумен

П  О  К  А  Н  А

№ 31

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“  на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Шумен.
Докл.: Н.Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от предходното заседание)

2. Питане относно състоянието на паркинга срещу бул. „Симеон Велики“ № 7.
Отговор
Докл.: Ст. Минков – общински съветник

3.Удължаване до 31.03.2022 г. на действието на разпоредбите на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет
4. Създаване на екипи, отговорни за законосъобразното, качествено и срочно изпълнение на всички дейности по проектите: 1.1. Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“ и 1.2. Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици /части от улици / в села на територията на Община Шумен“
Приложение 2
Протокол 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Протокол
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
5.Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“
Правилник
Докл.: Любомир Христов – кмет
6. Приемане на Общински план за младежта за 2022 г.
Общински план за младежта
Докл.: Любомир Христов – кмет
7. Приемане на изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката.
Статут и мотиви
Докл.: Ал. Иванова-Неделчева – общ. съв.
8. Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД.
Протокол
Докл.: Любомир Христов – кмет
9. Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.
Докл.: А. Аспарухова – Председ. на ОбС
10. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2021 г.
Отчет
Докл.: А. Аспарухова – Председ. на ОбС
11. Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2021 г.
Писмо
Отчет
Докл.: А. Аспарухова – Председ. на ОбС
12. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2022 г.
Докл.: А. Аспарухова – Председ. на ОбС
13. Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих” съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
14. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.92 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет
15. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2022/2023 г. 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Докл.: Любомир Христов – кмет
16. Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
17. Поправка на Решение № 594 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
18. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр. Шумен с НТП „Друг вид земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Неделчо Неделчев.
Докл.: Любомир Христов – кмет
19. Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към преносната електрическа мрежа“.
Докл.: Любомир Христов – кмет
20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с с идентификатор 83510.652.680 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
21. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 25 и кв. 26 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет
22. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Кабел 20 kV между ВЕЛ-20 kV – извод „Зиено 1“ и  ВЕЛ-20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“.
Докл.: Любомир Христов – кмет
23. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв. 451 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content