Общински съвет Шумен

П  О  К  А  Н  А

№ 30

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“  на община Шумен при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово,  местност „Чернювец“.
  Допълнение
  Акт за поправка на акт за общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
  (материалът е от предходното заседание)
 2. Питане относно филм /рекламен клип/, заснет в района на паметник „Създатели на българската държава“.
  Докл.: Д. Драев – общински съветник
 3. Приемане на изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Риш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет Шумен.
  Приложение 1
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 4. Приемане на Наредба за допълнение Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, приета с Решение № 482 по протокол № 26 от 30.09.2021 г.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 5. Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Шумен.
  Мотиви
  Наредба
  Приложение 1
  Приложение 2
  Приложение 3
  Приложение 4
  Приложение 5
  Докл.: Н.Неделчев – кмет на с. Мадара
 6. Приемане на Програма за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен 2021-2025 г.
  Програма
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 7. Приемане на Програма за развитие на малките населени места в община Шумен 2022-2027 г.
  Индикативна таблица
  Основен списък
  Програма
  Предложения
  Необходими ремонтни дейности на културни институти /читалища в селата/ за 2022 г.
  Обобщена информация относно заявките на училищата и градините за извършване на ремонти през 2022 г. в населените места
  Справка за получени заявки за необходими ремонти по кметства
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 8. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 9. Приемане на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен.
  Правилник
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 10. Приемане на Статут за устройството и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
  Статут
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 11. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.12.2021 г.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 12. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ за 2022 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен.
  Приложение 1
  Приложение 2
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 13. Оптимизиране на числения състав и структура на общинските предприятия.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 14. Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
  Присъствен списък
  Протокол
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 15. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
  Приложение 1
  Акт за общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.685.165 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местност „Сакарка“, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 17. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.438 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
  Скица на поземлен имот
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 18. Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Диагностично консултативен център I – Шумен“ ЕООД за 2021г.
  Докладна записка
  Докл.: А. Аспарухова – предс. на ОбС
 19. Продължаване на дейността на Областен информационен център – Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 20. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 21. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: за промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.337 и имоти с идентификатори 83510.660.342 и 83510.660.696 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 22. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: за промяна границата между имот с идентификатор 83510.664.11 и имоти с идентификатори 83510.664.12 и 83510.664.281 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 23. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: за промяна границата между имот с идентификатор 83510.673.1 и имот с идентификатор 83510.673.36 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия в имот с идентификатор 83510.10.496 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Куванлък“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Пашпура“ до ТП „Янко Сакъзов“, извод „П.Волов“, гр. Шумен“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Блок МВР“ до ТП „Добруджа-6“, извод „ЖП гара“, гр. Шумен“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.65.21, 83510.65.20 и 83510.65.19 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере”.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 28. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V от кв. 655 по плана на гр. Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 29. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ ІІ-2952, УПИ ІХ-2953, УПИ ІІІ-2954 в кв.160а и УПИ VІІІ-2950,2951 в кв.157 по плана на гр. Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 30. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват част от урбанизираната територия на с. Дибич, разположена между квартали 67, 68, 69, 71, 73 и 75 по плана за регулация на с. Дибич, общ. Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content