Общински съвет Шумен

П  О  К  А  Н  А

№ 29

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а от ЗМСМА и чл. 45, т. 1, чл. 31а и чл. 47а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ  онлайн заседание на Общински съвет Шумен на 25.11.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Питане относно: Възстановяването на паметника  „7-ми Преславски полк “.
  Докл.: Я. Якимов – общ. съветник
 2. Питане относно подновяване на автобусна спирка, намираща се срещу „Каи груп“.
  Докл.:Д. Русева – общ. съветник
 3. Питане относно уред, поставен за справяне с проблема с посевните врани.
  Докл.:Д. Русева – общ. съветник
 4. Питане относно качеството на ремонта на ул. „Цветан Зангов“.
  Докл.:Д. Русева – общ. съветник
 5. Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2021/2022 година.
  Програма стратегия 2021-2022
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 6. Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.11.2021 г.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 7. Актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, финансирани с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 8. Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Дибич, общ. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труди и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
  Акт за общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 9. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.319 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 55316.78.343 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
  Акт за общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 11. Продажба на имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“.
  Акт за поправка на акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 12. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
  Към т. 12
  Приложение 1
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 13. Участие на община Шумен като партньор на фондация „Аделе“ гр. Шумен в проектно предложение с наименование „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“ по процедура BG05SFOP001-2.025 с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ОП „Добро управление“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 14. Определяне на представители от Общински съвет – Шумен в състава на Комисията по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 15. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Кабел 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 16. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.285 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.285 по кадастралната карта на Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 17. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ за прекратяване производството за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.668 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.17 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.17 по кадастралната карта на Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.128 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.128 по кадастралната карта на Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 20. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.301 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под Манастира“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет
 21. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват част от кв. 48 по плана на кв. Мътница, гр. Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content