Общински съвет Шумен

П  О  К  А  Н  А

№ 28

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“  на община Шумен при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Питане относно: асфалтиране на улица „Хан Пресиян“ в кв. Дивдядово.
  Отговор
  Докл.: Л. Петрова – общ. съветник

 1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Иван Иванов.
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет по ИР

 1. Предложение за приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен 2020-2024 г.“.
  Мотиви
  Програма
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021 -2024 г. на община Шумен.
  Благоустрояване на квартали
  Приложение 7Г
  Справка
  Укрепване бреговете на р.Енчова
  Приложение 7Г
  Справка
  Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „П. Волов“ – Шумен, Етап 2
  Приложение 7Г
  Справка
  ул. Асен Златаров
  Приложение 7Г
  Справка
  Приложение 1А
  Приложение 6Г
  Приложение 8А
  Прогноза
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет „ИР“ /за кмет: съгл. Заповед № РД-25-2315 от 07.10.2021 г./

 1. Представяне на договор сключен с Райфайзен Банк ЕАД за обслужване на сметките на Община Шумен и поставяне на АТМ /банкомат/. 
  Приложение
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет „ИР“ /за кмет: съгл. Заповед № РД-25-2315 от 07.10.2021 г./

 1. Изменение на план-сметката за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 г. в село Мадара.
  План – сметка
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет „ИР“ /за кмет: съгл. Заповед № РД-25-2315 от 07.10.2021 г./

 1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 2021 година.
  Отчет
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, до избора на управител след провеждането на конкурс.
  Решение № 907
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет „ИР“ /за кмет: съгл. Заповед № РД-25-2315 от 07.10.2021 г./

 1. Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД.
  Писмо
  Приложение 1
  Докл.: Р. Антонова – зам.-кмет „ИР“ /за кмет: съгл. Заповед № РД-25-2315 от 07.10.2021 г./

 1. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 12.11.2021 г.
  Покана
  Решение 238
  Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

 1. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.11.2021 г.
  Писмена обосновка
  Покана
  Проект на бюджет
  Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

 1. Определяне на минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба на 1 брой общинско жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наемател – настанен в него по административен път.
  Акт за частна общинска собственост
  Приложение
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.538 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.68 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Скица на поземлен имот
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.73 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.542 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.543 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.544 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.545 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.546 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.547 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот-публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/.
  Скица
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Обявяване на имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен – кв. Дивдядово, местност „Чернювец“, за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
  Скица
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Обявяване на имот в м. „Мантово лозе“ в землището на гр. Шумен /бивш Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“/ за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
  Акт за общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
  Скица
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.682.1 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Дивдядово на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
  Акт за частна общинска собственост
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен.
  Докладна
  Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

 1. Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2021 г.
  Докладна
  Докл.: А. Аспарухова – председ. на ОбС

 1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.3 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.3 по кадастралната карта на Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.226 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.226 по кадастралната карта на Шумен.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1006 на Път А2 „Варна – Шумен“ км 340+190, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

 1. Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1024 на Път I- 2 „Каспичан – Шумен км 124+040, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).“.
  Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова 
Председател на
О
бщинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content