Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 27

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и чл. 45, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ извънредно присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 08.10.2021 г. /петък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Шумен в размер на 20 000 000,00 лева, и процедура за избор на финансова или кредитна институция.
Протокол
• Процедура за избор на финансова или кредитна институция
• Инвестиционен проект„Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“
• Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“
• Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“
• Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“
Протокол
• Протокол от Временната  комисия
Приложение 1
Приложение 2
• Протокол от Временната  комисия
• Приложение 1
• Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет
(материалът е от предходното заседание)

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content