Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 26

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара – 100% от приходите от продажба на имоти 46053.501.185 и 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара да се върнат обратно под формата на капиталови инвестиции.
• Становище
Докл.: Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от предходното заседание)

2. Питане относно премахване на опасни дървета.
Докл.: Г. Георгиев – общ. съветник

3. Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, план и становище в изпълнение на Решение № 344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г.
Наредба
План
Становище
Докл.: Любомир Христов – кмет

4. Планиране на средства в проекта за бюджет на Община Шумен за 2022 г., за изпълнение на Решение № 94 от 09.03.2011 г. на Министъра на МОСВ за „Предоставяне безвъзмездно за управление и използване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост“.
Докл.: Ив. Йонков – общ. съветник

5. Приемане на програма относно развитието на малките населени места в Община Шумен.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

6. Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.
Предложение
Докл.: А. Аспарухова – председател на ОбС

7. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.09.2021 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

8. Поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Шумен в размер на 20 000 000,00 лева, и процедура за избор на финансова или кредитна институция.
Протокол
• Инвестиционен проект села
• Инвестиционен проект гр.Шумен
• Публично обсъждане протокол
• Финансови параметри гр. Шумен
• Финансови параметри села
Докл.: Любомир Христов – кмет

9. Оправомощаване на кмета на Община Шумен да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Приемане на Плана за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021 – 2027 г.
• Плана за интегрирано развитие
• Приложение №1
• Приложение №2
• Приложение №3
• Приложение №3А
• Приложение №4
• Приложение №5
• Презентация
• Приложение №6
Докл.: Любомир Христов – кмет

11. Приемане План за действие на Община Шумен в изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).
• План за действие
• Приоритети към план за действие 
Докл.: Любомир Христов – кмет

12. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
• Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет

13. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.315 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.358 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.679.167 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Мътница, на основание чл. 35 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.465 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Макак, на основание чл. 35 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 44032.501.338 по кадастралната карта на с. Лозево, община Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Скица
Докл.: Любомир Христов – кмет

18. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2021/2022 година.
Приложение №1
Докл.: Любомир Христов – кмет

20. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен” за 2021 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

21. Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ
Докл.: Д. Недева – председател на КПКОНПИ

22. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.466 и имот с идентификатор 83510.659.455 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за имот с идентификатор 83510.665.77 по кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ 83510.663.90 до два броя нови електромерни табла в ПИ 83510.664.458 по КК на гр. Шумен, ж.к. „Южен бряг“, ул. „Алеко Константинов“, гр. Шумен, за захранване на жилищна сграда – Блок № 9.“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.648.30 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.648.30 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.307 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.307 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.60 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.60 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.241 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.241 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.459 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.459 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.41 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.41 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.536 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.536 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.10.1041, 83510.10.1053, 83510.425.14, 83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.61, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.76, 83510.425.77, 83510.425.78, 83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.82, 83510.425.83 и 83510.425.84 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите.
Докл.: Любомир Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване” на промишлена сграда в имот с идентификатор 83510.621.11 по КККР на гр. Шумен в местността „Якова“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.2.155 по кадастралната карта на Шумен в местността „Чатал Пунар – Кобаклия”.
Докл.: Любомир Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен и отказ изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.814 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”.
Докл.: Любомир Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на изменение на Общия устройствен план на Община Шумен за имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Лагера“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват УПИ І-“Производствени и складови дейности“ от кв. 340а по плана на гр. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара.
Докл.: Любомир Христов – кмет

39. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 25 и кв. 26 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет – гр. Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content