Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 24

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 24.06.2021 г. от 9.00 часа в зала проф. Венета Вичева на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на временна комисия за ревизия и анализ на работата на АВиК – Шумен и „ВиК – Шумен“ ООД – гр. Шумен.
Писмо
Отговор
Докл.: Д. Драев – общ. съветник
(материалът е от предходното заседание)

2. Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Уведомление
Докл.: Любомир Христов – кмет

3. Разходване на част от натрупаните месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание §58 от Закона за изменение и изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.).
Докл.: Любомир Христов – кмет

4. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 29.06.2021 г.
Покана
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

5. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.07.2021 г.
Бюджет
Годишен отчет
Договор
Инвестиционна програма
Отчет
Покана за ОС на АВиК
Разпределение на гласовете
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.673.376 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на законно построените върху него сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

7. Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Сакарка“ и местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

8. Продажба чрез търг на 3 броя поземлени имоти в землището на с. Мараш и 4 броя в землището на с. Васил Друмев, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ – съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 61443.501.223 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на собствениците на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.447 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

11. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.450 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

12. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.451 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

13. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.452 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.453 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него сгради, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот намиращ се в сградата на СУ „Панайот Волов” гр. Шумен.
Докладна записка
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

18. Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията.
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.243 и 83510.650.242 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.243 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.655.199 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content