Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 23

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 27.05.2021 г. от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно: Косене на тревни площи и обработване за кърлежи.
Отговор
Докл.: Е. Михова – общ. съветник

2. Питане относно: Паркинг, намиращ се на ул. „Самара“ в гр. Шумен.
Отговор
Докл.: Д. Драев – общ. съветник

3. Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен.
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

4. Промяна състава на постоянните комисии към Общинския съвет – гр. Шумен.
Докл.: Добромир Драев – общ. съветник

5. Промяна в състава на постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“ към Общински съвет Шумен.
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

6. Промяна в състава на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Решение18 по протокол 3 от 19.12.2019 г.
Писмо
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

7. Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Протокол
Приложение
Докл.: Ася Аспарухова – Предс. на ОбС Шумен

8. Избор на временна комисия за ревизия и анализ на работата на АВиК – Шумен и „ВиК – Шумен“ ООД – гр. Шумен.
Писмо
Отговор
Докл.: Д. Драев – общ. съветник

9. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2021 г.
Годишна програма
Докл.: Любомир Христов – кмет

10. Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2020 г.
Отчет
Докл.: Любомир Христов – кмет

11. Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 14.06.2021 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

12. Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества.
Икономически показатели
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет

13. Одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за изменение на общия устройствен план на селищно образование „Индустриален парк Шумен“.
Техническо задание
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. .Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.549 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.550 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

17. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

18. Предоставяне под наем за срок от 10 години на Бистро „Юнак“.
Приложение
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

20. Осигуряване на количества дърва за огрев от Общински горски територии (ОГТ) и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Докл.: Любомир Христов – кмет

21. Даване на съгласие за кандидатстване с проект към Министерство на културата, в качеството си на програмен оператор на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с проектно предложение „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ и осигуряване на оборотни средства по проект.
Докл.: Любомир Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІІ-„ООД“ от кв.192 по плана на гр. Шумен идентичен с имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен, и УПИ VІ-2376 от кв.192 по плана на гр. Шумен идентичен с имот с идентификатор 83510.666.642 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: прилагане на уличната регулация за имот с идентификатор 83510.656.46 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.668.35 по кадастралната карта на гр. Шумен, и имот с идентификатор 83510.668.379 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.124 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.142 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

Ася Аспарухова
Председател на
Общинския съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content