Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 21

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ присъствено заседание на Общински съвет Шумен на 29.04.2021 г. от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно: Средства за строителство и покупка на нови общински жилища.
Отговор
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

2. Питане относно: Организация на работата на „ДКЦ I – ШУМЕН” ЕООД – гр. Шумен по отношение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Шумен.
Докл.: Добромир Драев – общ. съветник

3. Питане относно: Пощенски клон 9705.
Отговор
Докл.: Я. Якимов, Ст. Минков – общ. Съветници

4. Питане относно: Реализацията на проект, предложен през 2017 г. на община Шумен.
Отговор
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

5. Избор на председател на Общински съвет Шумен.
Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

6. Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.
Предложение
Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

7. Удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ШУМЕН“ на литературния критик и културолог Иван Карадочев.
Докл.: Любомир Христов – кмет

8. Промяна състава на постоянните комисии към Общинския съвет – гр. Шумен.
Докл.: Добромир Драев – общ. съветник

9. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2020 г.
Докл.: Албена Иванова-Неделчева – председател
на ПК ПОН

10. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура за 2020 г.
Докл.: Деница Спасова – председател
на ПК ККИНТИПВМП

11. Удостояване на Величка Евтимова и Ирина Върбанова с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.
Докл.: Деница Спасова – председател
на ПК ККИНТИПВМП

12. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост на СНЦ „СК „Мадарски конник“ на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Добромир Драев – общински съветник

13. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“.
Докл.: Любомир Христов – кмет

14. Приемането на дългосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2031 година.
Програма
Докл.: Любомир Христов – кмет

15. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2020 г.
Отчет
Общинска програма
Писма
Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

16. Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.05.2021 г.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

16.1 Осигуряване на 800 лв. за техническа организация и провеждане на ежегодния празник на с. Мадара, на 06.05.2021 г.
Докл.: Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара

17. Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на улична мрежа на територията на Община Шумен и даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в Община Шумен, на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

18. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022 г.-2024 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.
Прогноза
Приложение 1А
Приложение 6Г
Докл.: Любомир Христов – кмет

19. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение 1
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

20. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 07.05.2021 г.
Бюджет
Годишен отчет
Инвестиционна програма
Писмо
Отчет
Покана
Докл.: Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

21. Информация във връзка с Доклад на Контролния съвет по управлението на средства на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти 2020 г.
Доклад
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР

22. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2021 г.
Годишен план
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

23. Приемане на Общински план за младежта за 2021 г.
Общински план
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР

24. Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г. , за 2020 г.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет

25. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2020 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2020 г.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР

26. 1. Приемане на отчет за изпълнението на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година.
2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

27. Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 68504.110.564.1 по кадастралната карта на с. Средня, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Любомир Христов – кмет

28. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение 1
Докл.: Любомир Христов – кмет

29. Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл.: Любомир Христов – кмет

30. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл.: Любомир Христов – кмет

31. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землището на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл.: Любомир Христов – кмет

32. Определяне на цената на продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС
Докл.: Любомир Христов – кмет

33. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет години на имот-публична общинска собственост, находящ се в двора на НУ „Ил. Р. Блъсков” гр. Шумен.
Писмо
Докл.: Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

34. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС.
Схема
Докл.: Любомир Христов – кмет

35. Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2021/2022 г.
Приложение 1
Приложение 2
Докл.: Любомир Христов – кмет

36. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл.: Любомир Христов – кмет

37. Определяне на представители на Общинския съвет в комисия по транспорт в Община Шумен.
Писмо
Докл.: Ася Аспарухова – зам.-председател
на ОбС Шумен

38. Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-399 от 31.12.2020 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Снежанка Дойчинова от с. Мадара, общ. Шумен.
Докл.: Любомир Христов – кмет

39. Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-002 от 06.01.2021 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Димитрина Георгиева от с. Златар.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР

40. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 83510.43.43 по КККР на гр.Шумен с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на заявителя Данаил Йорданов.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

41. Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.334 и улица общинска собственост, представляваща имот с идентификатор 83510.691.33 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

42. Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен в обхват: имот с идентификатор 83510.665.77 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден УПИ VІ-„Фероресурс“ ООД от кв. 2 по плана за регулация на гр. Шумен
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

43. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.684.149 по кадастралната карта на Шумен
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

44. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.655 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

45. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.650.670 и 83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.650.670 и 83510.650.671 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

46. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.42.22 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

47. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.14 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

48. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен в местността „Теке дере”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.58.8 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

49. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр.Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

50. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище №1 на път І-2 км. 118 + 900; ново кръгово кръстовище №2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК, улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища №1 и №2”.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

51. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.4 от ПР на ЗУТ в обхват: части от кв.29 и кв.6 по плана на с.Васил Друмев, общ.Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

52. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ І-„Производствени и складови дейности“ от кв.340а по плана на гр. Шумен.
Докл.: Росица Антонова, зам.-кмет ИР (За кмет: съгл. Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

Ася Аспарухова
Заместник-председател на
Общинския съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content