Общински съвет Шумен

ПОКАНА №20

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ВНЕСЛИ ИСКАНЕ ЗА
СВИКВАНЕ НА СЕСИЯ НА Общински съвет – Шумен

На основание чл. 23 ал. 4 т. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 45 ал. 1 точка 2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Шумен и поради неизпълнение на задълженията на председателя на Общинския съвет да свика сесия в седмодневен срок от искането на 1/3 от общинските съветници, СВИКВАМЕ ПРИСЪСТВЕНО заседание на Общински съвет Шумен на 01.04.2021 година от 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ в община Шумен, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД.
Становище
/от предходно заседание/
Докл. – група общински съветници на ДПС

2. Прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Шумен.
Докл. – общински съветници, внесли докладна записка за освобождаване на председателя

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ВНЕСЛИ ИСКАНЕ ЗА СВИКВАНЕ НА СЕСИЯ НА Общински съвет – Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content