Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 19

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а от ЗМСМА и чл. 45, т. 1, чл. 31а и чл. 47а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ онлайн заседание на Общински съвет Шумен на 25.02.2021 г. от 9.00 часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Внесено предложение от кмета на с. Мадара за провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната ни община Каспичан?“ и вземане на отношение и мотивирани Решение на общинските съвети, което да бъде впоследствие изпратено на Областния управителна област Шумен.
Докладна
Писмо на областен управител
Предложение
Становище
Мотиви
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от предходното заседание)

2. Питане относно изплащането на суми от бюджета на ОП „Общински медиен център“.
Докл.: Д. Русева – общ. съветник

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Шумен
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

4. Прекратяване на правомощията на обществения посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Писмо
Докл.: инж. К. Минчев – председател на ОбС

5. Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“АД в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014.
Протокол
Проект
Описание на финансовите параметри на проекта
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

6. Поемане на дългосрочен общински дълг от „регионален фонд за градско развитие“ АД в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за реализацията на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014.
Протокол
Проект
Описание на финансовите параметри на проекта
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

7. Устойчивост на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

8. Устойчивост на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

9. Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД.
Становище
Докл.: Група общ. съветници на ПП ДПС

10. Освобождаване от заплащане на наем на Дневен център за деца с увреждания „Капчици“.
Становище
Докл.: Л. Петрова – общ. съветник

11. Отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Шумен.
Докл.: Ст. Минков и Я. Якимов – общ. съв.

12. Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.
Обсъждане на предложения на общински съветници по бюджет 2021 г.
Приложения
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

13. Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 05.03.2021 г.
Покана
Отчет
Годишен отчет
Бюджет
Докл.: инж. К. Минчев – председател на ОбС

14. Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Шумен 2019 – 2023 г.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

15. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет за 2020 година.
Годишен отчет
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

16. Годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен през 2020 г.
Годишен отчет
Становище
Докл.: инж. К. Минчев – председател на ОбС

17. Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

18. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

19. Предоставяне на СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по КК на гр. Шумен на ул. „Гоце Делчев“ №7, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

20. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

21. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.448 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

22. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 61443.501.449 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

23. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот –публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

24. Учредяване право на надстрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

25. Създаване на временна комисия за разработване на предложения и наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

26. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

27. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.189 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

28. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.600 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

29. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.690 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

30. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.10.344 и 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.1040 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

31. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.123 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

32. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.455 и 83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.455 и 83510.663.456 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

33. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен в местността „Струмба” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.48.66 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

34. Прилагане разпоредбите на чл.124б, ал.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.419.14 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен сусурлук“.
Докл.: Л. Христов – кмет на община Шумен

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content