Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 18

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а от ЗМСМА и чл. 45, т. 1, чл. 31а и чл. 47а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ онлайн заседание на Общински съвет Шумен на 28.01.2021 г. от 9.00 часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно постъпила в ОбС Шумен подписка от жители на с. Мадара с искане за провеждане на Референдум за отделяне на селото от община Шумен.
Отговор
Докл.: Д. Драев – предс. на група „За Шумен“

2.1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Проект
Докл.: Л. Христов – кмет

2.2. Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Обосновка
Докл.: Л. Христов – кмет

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 543 от 28.09.2017 г. на Общински съвет-Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

4. Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
Програма
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Докл.: Л. Христов – кмет

5. Внесено предложение от кмета на с. Мадара за провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната ни община Каспичан?“ и вземане на отношение и мотивирани Решение на общинските съвети, което да бъде впоследствие изпратено на Областния управителна област Шумен.
Докладна записка
Становище
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

6. Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19.
Докл.: Л. Христов – кмет

7. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет

8. Обсъждане дейността на ОП „Общински медиен център“.
Докл.: В. Венков – общ. съветник

9. Избор на комисия на основание чл. 7 от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Протокол
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

10. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

11. Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

12. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2020 г.
Отчет
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

13. Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2020 г.
Отчет
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

14. Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, землището на с. Ивански и землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

15. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2021/2022 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Приложение №1
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2020 г.
Докладна записка
Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

19. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/, за 2021 г.
Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

20. Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги.
Докл.: Л. Христов – кмет

22. Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2, подписан между Министерството на труда и социалната политика и Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Допълване на РЕШЕНИЕ № 46 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Шумен, за прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ І – „Производствени и складови дейности – производство на тестени изделия“ от кв. 340д по плана на гр. Шумен идентичен с имот с идентификатор 83510.670.500 по кадастралната карта на гр. Шумен, и имот с идентификатор 83510.670.209 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.656.263 и имот с идентификатор 83510.656.270 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.23.37 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за обект: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище № 1 на път І-2 км. 118 + 900; ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2 км. 119 + 819, ВиК, улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”, подобект: „Улично осветление от бул. „Симеон Велики“ до кръгово кръстовище на път I-7 км.115 + 756 и кръгови кръстовища № 1 и № 2”.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content