ПОКАНА №17

П О К А Н А
№ 17

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а от ЗМСМА и чл. 45, т. 1, чл. 31а и чл. 47а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ онлайн заседание на Общински съвет Шумен на 17.12.2020 г. от 9.00 часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020г., към 01.11.2020г.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 11.11.2020г.
(материалът е от предходното заседание)

2. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“.
Писмо
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС (материалът е от предходното заседание)

3. Предоставяне на имоти-общинска собственост за управление от кмета на с. Мадара.
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара
(материалът е от предходното заседание)

4. Питане относно сключени договори за информационно обслужване.
Отговор
Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

5. Одобряване на план-сметка за 2021 г. за необходимите разходи, съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси, на територията на община Шумен.
Приложение №1
Приложение №2
Докл.: Л. Христов – кмет

6. Избор на комисия на основание чл. 7 от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Докл.: общ. съветници от „БСП за България“

7. Предоставяне на апартамент № 73, вх. 4, ет. 1 на ул. „Генерал Драгомиров“ № 48, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.
Докл.: Л. Христов – кмет

8. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Продажба на движима вещ – собственост на Община Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“
Докл.: Л. Христов – кмет

11. Прилагане разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.4 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-„Жилищно строителство“ от кв.569д по плана на гр.Шумен, идентичен с имот с идентификатор 83510.658.450 по кадастралната карта на гр.Шумен, и имот с идентификатор 83510.658.444 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

12. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ на разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване за „Цех за метални изделия и офиси“ в ПИ 83510.366.3 по КК на гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет

13. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.39 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

14. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Подробен устройствен план за елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване 1,0 kV, във връзка с „Преустройство на цех за безалкохолни напитки и склад за захарни изделия в цех за металообработка с разширение“ в ПИ 83510.621.11, м-ст „Якова“ по КК на гр. Шумен.“.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен