Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 16

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.11.2020 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9.00 часа, в зала проф. Венета Вичева на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно средства, преведени от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Отговор
Докл.: Д. Драев – общински съветник

2. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.
Правилник  
• Доклад
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Правилник
Мотиви и доклад
Докл.: Даниела Русева – общински съветник

4. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020г., към 01.11.2020г.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

5. Даване на съгласие на „КОЦ-Шумен“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и представяне на обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител.
Приложение
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020

6. Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2021 г.
Програма
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

7.1. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“.
Писмо ОУ
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС
7.2. Ново обсъждане на решение № 243 от 29.10.2020 г.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

8. Предоставяне на имоти-общинска собственост за управление от кмета на с. Мадара.
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

9. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47 ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Приложение
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.1 на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

11. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов- кмет

12. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.344 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов- кмет

13. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет,съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г..

14. Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти-публична общинска собственост, намиращи се на територията на общинските образователни институции за времето, през което в същите е прекратен достъпа поради усложнената противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на Община Шумен и учениците се обучават неприсъствено чрез дистанционна форма на обучение.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

15. Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 14.10.2020г.

16. Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

17. Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 16.11.2020г.

18. Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

19. Предложение за изработка на идеен проект за юбилейна награда, която ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020г.

20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

21. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване на базова станция на „БТК“ ЕАД VN 4528_В, намираща се върху сграда с идентификатор ПИ 32706.34.914.3 по КК на с. Илия Блъсково.“
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

23. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 46053.25.395 по кадастралната карта на с. Мадара.
Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“
Докл.: Л. Христов – кмет

25. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 29 и кв. 6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content