ПОКАНА №15

П О К А Н А
№ 15

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 26.11.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, което ще се проведе online при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно средства, преведени от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Докл.: Д. Драев – общински съветник

2. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.
Докл.: Даниела Русева – общински съветник

4. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020г., към 01.11.2020г.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

5. Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Шумен за 2021 г.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

6. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общинския съвет Шумен на решение № 243 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. относно: „Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.“.
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

7. Предоставяне на имоти-общинска собственост за управление от кмета на с. Мадара.
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

8. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47 ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.624.1.1 на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов- кмет

11. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.344 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов- кмет

12. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

13. Изпълнение на обект „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до СШ6, 260 м от СШ6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м³ /за кв. Мътница/“ – проектиране, надзор и строителство.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

14. Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти-публична общинска собственост, намиращи се на територията на общинските образователни институции за времето, през което в същите е прекратен достъпа поради усложнената противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на Община Шумен и учениците се обучават неприсъствено чрез дистанционна форма на обучение.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

15. Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

16. Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

17. Предложение за изработка на идеен проект за юбилейна награда, която ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката.
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.663.450 и 83510.663.451 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка”, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.686.392 и 83510.686.393 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване на базова станция на „БТК“ ЕАД VN 4528_В, намираща се върху сграда с идентификатор ПИ 32706.34.914.3 по КК на с. Илия Блъсково.“
Докл.: Росица Антонова – Зам.-кмет „ИР” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

21. Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 46053.25.395 по кадастралната карта на с. Мадара.
Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Тласкателен водопровод Ф110 РЕНD – PN10 от съществуващ водопровод Ф200 PVC – PN10 /съществуващ бункерна помпена станция/ до съществуващ напорен водоем 200 м3 в с. Салманово, общ. Шумен.“
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват части от кв. 29 и кв. 6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен