Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 14

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 29.10.2020 г. четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно работата на ОП „Общински медиен център“.
• Отговор
Докл.: В. Венков – общински съветник

2. Питане относно конкурс за изработване на идеен проект за юбилейна награда.
Орговор
Докл.: В. Венков – общински съветник

4. Питане чрез Неделчо Неделчев – кмет на с. Мадара относно издаване на разрешение за строеж.
Орговор
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

5. Питане относно чл. 15, т. 10 и т. 11 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.
• Отговор
Докл.: Д. Драев – общински съветник

6. Питане относно изпълнението на чл.46 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.5, т.9 от ЗМСМА, чл.46 ал.3 от ЗМСМА и чл. 95 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.
Орговор от кмет с.Мадара
Орговор от кме на с.Илия Блъсково
Орговор от кмет на с.Царев брод
Докл.: Д. Драев – общински съветник

7. Питане относно средства, преведени от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Докл.: Д. Драев – общински съветник

8. Питане относно уличното осветление в Шумен.
Орговор
Докл.: Д. Русева – общински съветник

9. Предложение за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

10. Предложение за определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.10.2020 г.
Докл.: Общ. съветници от ДПС

11. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.09.2020г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

12. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 03.11.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

13. Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 30.10.2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

15. Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2020 г.
Докл.: Кр. Минчев – Председател на ОбС

17. Съставяне на временна анкетна комисия.
Орговор
Докл.: Н. Неделчев – кмет на с. Мадара

19. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.315 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов

20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20938.501.216 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен на собственика на законно построените върху него сгради на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов

21. Осигуряване на помещение за репетиционна и административна дейност на Смесен хор „Проф. Венета Вичева“.
Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

22. Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица 2014г. – 2020г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-5.001 „Топъл обяд“.
Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

23. Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
/ККИНТИПВМП/ Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

24. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”
Протокол
Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

25. Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2020/2021 година
Програма
Докл.: Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г.

27. Поправка на Решение № 240 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на заседание на Общински съвет Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

28 Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ IX от кв. 337 по плана на гр. Шумен, отреден за имот с идентификатор 83510.670.175 и УПИ X от кв. 337 по плана на гр. Шумен, прилагане на уличната регулация за УПИ XI от кв. 337 и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.131 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.652.452 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен в местността „Сакарка“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.254 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево в местността „Под гората“ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 44032.22.228 по кадастралната карта на с. Лозево.
Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.67.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в който се образуват нови проектни квартали 2350 и 2351 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content