Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 7

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.04.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала „Проф. Венета Вичева“ на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изменение на Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFОP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFОP001-1.014. Докл.: Л. Христов – кмет

2. Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

4. Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл. 19 от Закона за водите. Докл.: Л. Христов – кмет

5. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

6. Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

8. Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.140 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

9. Учредяване право на строеж без търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.192 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.82 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

12. Определяне на цената на учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

13. Изземване на общински имот по реда на чл. 12, ал. 6 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

15. Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 20938.501.612 и имоти с идентификатори 20938.501.720 и 20938.501.719 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

16. Промяна на границите на урегулирани поземлени имоти в Индустриален парк Шумен – подзона „С“ при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

18. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Отвеждащ дъждовен канал за имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира“, по заявление с вх.№УТ-13-047 от 10.03.2020 г. от Салим Нурхан Сали. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-055 от 30.03.2020 г. от „Индустриален парк Шумен“ АД. Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за Разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Горен Сусурлук“, по заявление с вх.№УТ-13-053 от 25.03.2020 г. от Синан Мюмюн Мехмед. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-052 от 24.03.2020 г. от Велко Василев Петков. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Декларация от общинските съветници от Общински съвет Шумен относно писмо на министъра на околната среда и водите, за водоподаването от язовир „Тича“. Докл.: Кр. Минчев – предс. на ОбС

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content