Общински съвет Шумен

П О  К  А  Н  А № 4

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.01.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/

  • 2. Питане относно проекта за бюджет на община Шумен за 2020 година, проекта за план-сметка за чистотата и обявяването на нова обществена поръчка за сепариране на битовия отпадък в изпълнение на целите по чл.31,ал1,т.1 от ЗУО.
Докл.: Ив.Йонков-общ. съветник
  • 3. Питане относно предложената план-сметка за чистотата за 2020 година на община Шумен, която е част от проекта за консолидиран общински бюджет за 2020 година.
Докл.: Ив.Йонков-общ. съветник
  • 4. Питане относно учредено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор с №83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен в квартал 574 по действащия ПУП на гр. Шумен /бивш „тежък полк“/.
Докл.: Ив.Йонков-общ. съветник
  • 5. Питане относно финансиране на „Програма за проучване и изграждане на мощности за геотермална енергия“, включена в приетата от Общинския съвет „Краткосрочна програма на община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година“ и организиране на „Бизнес-форум „Инвестирайте в Шумен“, в който един от модулите да бъде „Уникалните лечебни качества и енергиен потенциал на геотермалната вода в с. Мараш – в полза на гражданите и бизнеса“.
Докл.: Ив.Йонков-общ. съветник
Докл.: Д.Драев-общ. съветник
Докл.: Д.Драев-общ. съветник

8. Взимане на решение относно постъпило писмо от кмета на с. Мадара инж. Неделчо Неделчев. Докл.: Л. Петрова- общ. съветник

9. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Предоставяне за ползване на общинска тенис база. Докл.: А.Алтунян, В.Тодоров-общ. съветници

Докл.: Л. Христов – кмет

12. Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020 г. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

13. Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

14. Предложение към проекта за бюджет на община Шумен за 2020 година и предложенията от проведено общо събрание в село Мараш, община Шумен. Докл.: Ив.Йонков-общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет

16. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти” за 2020г. Докл.: Л. Христов – кмет

17. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г. Докл.: Кр.Минчев-председ. на ОбС

Докл.: Л. Христов – кмет

19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.650.380 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“ с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
  • 22. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Предоставяне за ползване на част от имот – общинска собственост на сдружение „Клуб Култура за Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

25. Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. Докл.: Кр.Минчев-председ. на ОбС

Докл.: Кр.Минчев-председ. на ОбС
  • 27. Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.
Докл.: Кр.Минчев-председ. на ОбС

28. Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 за участък извън урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробищен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, обслужващ с. Коньовец. Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content