Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 2

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.11.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен.
Докл.: инж. Кр. Минчев – Председ. на ОбС

2. Избор на постоянни комисии към Общински съвет Шумен.
Докл.: инж. Кр. Минчев – Председ. на ОбС

3. Избор на комисия по смисъла на §2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Докл.: инж. Кр. Минчев – Председ. на ОбС

4. Избор на временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен или актуализация на сега съществуващия.
Докл.: инж. Кр. Минчев – Председ. на ОбС

5. Предложение за одобряване на промени в структурата на общинска администрация и определяне на правомощията на кметските наместници.
Докл.: Л. Христов – кмет

6. Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен.
Докл.: инж. Кр. Минчев – Председ. на ОбС

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content