Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 8

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 28.05.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл. 19 от Закона за водите. Докл.: Л. Христов – кмет

2. Питане относно подобряване инфраструктурата в кв. „Боян Българанов“ в гр. Шумен в мандат 2019-2023година. Докл.: М.Джамбазов – общ. съветник

3. Питане относно: Решение №56; Приемане на бюджета на община Шумен за 2020г. Докл.: Хр. Крумов – общ. съветник

4. Промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

6. Предоставяне на събраните средства от Националната дарителска кампания за набиране на средства за Мадарския конник, инициирана от Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) за дейности за реставрация и консервация на Мадарския конник и оформяне на европейска визия на НИАР „Мадара“. Докл.: Кр. Минчев- предс.на ОбС

7. Мерки за подкрепа на гражданите на община Шумен във връзка с последствията от COVID -19. Докл.:И. Йонков, Л. Петрова – общ. съв.

8. Оценка на влиянието на извънредното положение върху бюджета на Община Шумен и необходимостта от неговото актуализиране. Докл.: Ст. Минков – общ. съветник

9. Временно освобождаване изцяло или частично от заплащане на наеми от страна на наематели на общинска нежилищни имоти, стопанисвани от общината или предоставени за управление на общински предприятия, за периода на извънредното положение в Република България. Докл.: Д. Русева – общ. съветник

10. Приемане на постоянна мярка „Образована раждаемост“ за подпомагане на млади семейства в Община Шумен. Докл.: Ст. Минков – общ. съветник

11. Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ Индустриален парк Шумен“ АД, на 08.06.2020г. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

13. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 1 от ЗОС Докл.: Л. Христов – кмет

14. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.418 по кадастралната карта на с. Васил Друмев Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.417 по кадастралната карта на с. Васил Друмев Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба на поземлен имот с идентификатор 32158.46.666 по кадастралната карта на с. Ивански, местност „Парапанда“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС Докл.: Л. Христов – кмет

19. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл. 30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ Докл.: Л. Христов – кмет

  • 20. Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г. , за 2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 23. Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 24. Изпълнение на Решение № 991 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
  • 27. 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година. 2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година.
Докл.: Л. Христов – кмет

28. Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ. Докл.: Д. Недева – общински съветник

29. Избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

30. Попълване състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

31. Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

33. Удостояване на г-н Сава Тончев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“. Докл.: З. Димитров – общ. съветник

34. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ полк. (р) Димо Тотев Димов. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Предложение за удостояване на проф. Добрин Добрев със званието Почетен гражданин на град Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Горен Сусурлук“. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content