Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 5

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 27.02.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Взимане на решение относно постъпило писмо от кмета на с. Мадара инж. Неделчо Неделчев. Докл.:Л. Петрова- общ. съветник /материалът е от предходното заседание/

2. Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти” за 2020г. Докл.: Л. Христов – кмет /материалът е от предходното заседание/

3. Питане относно незаконно настанили се граждани в полуразрушени постройки, намиращи се срещу жилищен блок на ул. Изгрев № 8. Докл.: Ст. Минков-общ. съветник

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

7. Списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Кр. Минчев- предс.на ОбС
  • 11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г. и Отчет за изпълнението на заложените в програмата дейности през 2019г.
Докл.: Кр. Минчев- предс.на ОбС
Докл.: Л. Христов – кмет

13. Подкрепа от Общински съвет-Шумен за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

14. Последващи действия за възстановяване на алтернативните водоизточници. Докл.: Д. Русева – общински съветник

15. Мерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – яз. Тича. Докл.: Д. Русева – общински съветник

16. Частично финансиране на ремонтни дейности в концертна зала на НЧ „Добри Войников – 1856“ Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Кр. Минчев- предс.на ОбС

18. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Предоставяне под наем на „Общинска тенис база“ Докл.: Л. Христов – кмет

20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.677.287 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „САКАРКА“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

23. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. Докл.: Л. Христов – кмет

25. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. Докл.: Л. Христов – кмет

26. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.577 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал 1 от ЗОС. Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

29. Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. Докл.: Л. Христов – кмет

30. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на Обществена трапезария, гр. Шумен” и осигуряване на съфинансиране по проекта. Докл.: Л. Христов – кмет

31. Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-351/18.12.2019 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зорница Казакова от с. Дибич, общ. Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

32. Именуване на улица. Докл.: Кр. Минчев- предс.на ОбС

33. Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между между УПИ ІІ-4835 и УПИ І-„Жилищен комплекс“ от кв.217 по плана на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. Докл.: Л. Христов – кмет

34. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.457 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в границите на кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.237 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Смесе“. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

36. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

37. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.453 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек ” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.453 кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

38. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.649.273 и 83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

39. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.81по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

40. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

41. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр.Шумен“. Докл.: Л. Христов – кмет

42. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 за участък извън урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробишен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, обслужващ с.Коньовец. Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content