Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 10

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.06.2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Мерки за подкрепа на гражданите на община Шумен във връзка с последствията от COVID -19. Докл.:И. Йонков, Л. Петрова – общ. съв. /материалът е от предходното заседание 28.05.2020 г./

2. Създаване на временна комисия за превантивни действия по предотвратяване на хуманитарна криза в Община Шумен. Докл.: Д. Драев – общ. съветник /материалът е от предходното заседание 04.06.2020 г./

Докл.: Д. Драев – общ. съветник
Докл.: Д. Драев – общ. съветник
Докл.: Д. Драев – общ. съветник
Докл.: Д. Драев – общ. съветник

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Докл.: Л. Христов – кмет

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет

10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докл.: Л. Христов – кмет

11. Проект за изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен. Докл.: А. Алтунян, В. Тодоров – общ. съветници

12. Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

Докл.: Д. Русева – общ. съветник

14. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение №161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз. „Тича“. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

15. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 02.07.2020 г. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

Докл.: Л. Христов – кмет
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Освобождаване от заплащане на винетна такса на участък от км. 115+300 до км. 116+036 на път I-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п. Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция. Докл.: Л. Христов – кмет

19. Въвеждане на забрана за движение на МПС за определен интервал от време по Панорамен път „Шумен – Паметник „Създатели на българската държава“ – Стария град – Шуменска крепост – Шумен“ в участъка от Информационния център към Паметник „Създатели на българската държава“ до кръстовището с пътя за с. Новосел. Докл.: Л. Христов – кмет

20. Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред. Докл.: Л. Христов – кмет

21. Предоставяне под наем за срок от 10 години на терен на бул. „Мадара“ в гр.Шумен за изграждане на ТИР-паркинг. Докл.: Л. Христов – кмет

22. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ училищна закусвалня, находящ се в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

23. Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.438 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ. Докл.: Л. Христов – кмет

24. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2020-2021 г.. Докл.: Л. Христов – кмет

  • 25.Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2020/2021 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

26. Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес и запис на заповед, за изпълнението на Административен договор по проект BG05M9OP001-2.040-0078-02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Докл.: Л. Христов – кмет

27. Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен. Докл.: Кр. Минчев – предс.на ОбС

28. Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията. Докл.: Л. Христов – кмет

29. Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“. Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

30. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2019 г. Докл.: А. Иванова – Неделчева – общ. съветник

31. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура за 2019 г. Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

32. Връчване на почетно звание „Носител на златна значка на град Шумен“. Докл.: Д.Драев – общ. съветник

33. Отличаване на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Царев брод, община Шумен. Докл.: общински съветници

34. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабелно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.548.7 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Чернювец“. Докл.: Л. Христов – кмет

35. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Под манастира“. Докл.: Л. Христов – кмет

инж. Красимир Минчев Председател на Общински съвет Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content